စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပဲြ ႀကိဳတင္စာေမးပဲြမ်ား က်င္းပရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ မသိရေသးဟုဆုိ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းတုိင္းစစ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္စစ္စာေမးပဲြအတြက္ ႀကိဳစစ္စာေမးပဲြမ်ားက်င္း ပရန္ အစီ