တုိင္းဧရာအတြင္း လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံခန္႔အပ္မည္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးပုိင္း လစ္လပ္မႈမရွိေစ ရန္အတြက္ လာမည့္ပည

အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ၾကားမႈနည္းပါးရျခင္း သုေတသနစစ္တမ္း ျမင္းၿခံခ႐ုိင္တြင္ စတင္ ေကာက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ၾကားမႈ နည္းပါးရျခင္းကုိ တ