စႏိၵမာပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ၿပီး ပညာရည္ခၽြန္ဆုမ်ား တုိးခ်ဲ႕ခ်ီးျမႇင့္မည္

စႏၵိမာပညာရည္ခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ၿပီး ပညာရည္ ခၽြန္ဆုမ်ား တုိ

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ေအာက္ေျခအထိကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီးမွ ပညာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟုဆုိ

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ပညာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ေအာက္ေျခလုိအပ္ခ်က္မ်