အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာပဲြ မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဝိဇၨာ-သိပၸံထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းမ်ားစတင္ေခၚယူ၍ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည

ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ကုိ ဂ်ကာတာရဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

ကေလးငယ္မ်ားကုိ အဓမၼက်င့္သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရေသာ ဂ်ကာတာ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း အုပ္တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္