ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္ မည္

အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ားကုိ ပ

အလယ္တန္းျပအဆင့္သုိ႔ ရာထူးတုိးေလွ်ာက္ထားမည့္ မူလတန္းျပမ်ား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိရေတာ့မည္

အေျခခံပညာမူလတန္းျပအဆင့္မွ အလယ္တန္းျပအဆင့္သုိ႔ ရာထူးတုိးေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အရည္ အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြေျဖဆုိရန