ရက္ဆက္အိ​ပ​္ေ​ရးပ်​က​္ျ​ခ​င​္း​ကု​ိ အစား​ထု​ိးျ​ပန္မ​အိပ္ပါ​က က်​န​္း​မာ​ေ​ရး​ကု​ိ ဆု​ိး​ရြာ​စြာ​ထိ​ခု​ိ​က​္ေ​စႏ​ုိင္ဟု​ဆု​ိ

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ညဘက္တြင္ရက္ဆက္အိပ္ေရးပ်က္သူမ်ား ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ အစားထုိးၿပီးျပန္မအိပ္ပ