အာရွထိပ္တန္း အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားစာရင္းတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ထိပ္တန္းသို႔ေရာက္ရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာရွ ၂၄ ႏိုင္ငံမွ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၃၀၀ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏ

တ႐ုတ္ ေက်ာင္းသံုး သခၤ်ာျပ႒ာန္းစာအုပ္အား ၿဗိတိန္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သခၤ်ာ ဘာသာရပ္မ