တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ HRD သင္တန္းဆရာမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေသာေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Human Recourse Department-HRD သင္ တန္းမ်ားကုိသင္ၾကားသည့္ ဆရာမ်ားအား ခ်ီးျမ

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ ပညာေပးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေန

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾ