ရန္ကုန္တ​ကၠ​သု​ိ​လ​္ႏွ​င​့္ စီး​ပြား​ေ​ရး​တ​ကၠ​သု​ိ​လ​္ေက်ာ​င​္း​သားမ်ား​အား UOB ဘဏ္မ်ား​တြ​င​္ အလုပ္ရ​ရွိႏ​ုိ​င​္ သ​ည​့္ ပညာ​သင္ဆုမ်ား​ေ​ပး​မ​ည​္

ေက်ာင္းၿပီးပါက စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ United Overseas Bank (UOB) မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိႏုိင္သည့္ပညာသင္ဆုကုိ ရန္က

ရန္ကုန္တ​ကၠ​သု​ိလ္ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳးေ​ရး ေ​လး​ႏွစ္အ​တြ​င​္း က်ပ္မီ​လီ​ယံ ၂​၀ ေက်ာ​္ အသုံး​ျ​ပဳ​ခဲ့​ဟု​ဆု​ိ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေလးႏွစ္အတြင္း က်ပ္မီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္အသုံးျပဳၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပတ္ဝန္း