ရန္ကုန္ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားစုစည္းၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည္

ေက်ာင္းသားမ်ားစုစည္းဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဒဂုံတကၠသိုလ္အတြင္းရွိ တ.က.သ႐ုံး ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အားလုံး ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္ ေျပာင္းလဲမည္

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အားလုံးကို ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္ ေျပာင္းလဲရ