ေက်ာင္းေျပာင္းခြင့္လက္မွတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာအေရးယူမည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ အတန္းတစ္တန္းတည္းအတြက္ ေက်ာင္းေျပာင္း ခြင့္လက္မွတ္ကုိ ႏွစ္ႀကိ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးက အႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ခ်ေပးမည္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းတြင္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံအပါအဝင္၊