တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္ Google တီထြင္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဘာသာျပန္စနစ္မ်ားတြင္ ေျပာစကားကို စာသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီးမွ ဘာသာျပန္ေန ရျခင္းအား Google က

Facebook က စိတ္ေတြးေရးစနစ္ ထုတ္ျပန္

ကမၻာေက်ာ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Facebook သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပေရာဂ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူအခ