ပညာ​ေ​ရး​ဝ​န​္​ႀ​ကီး​ဌာန ဖြဲ​႕​စ​ည​္း​ပုံ ျ​ပင္ဆ​င​္ေျ​ပာ​င​္း​လဲ​မ​ည​္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕ စည္းသြားရန္ ေဆာင္႐ြက္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ လက္