အမ်ိ​ဳး​သား​ပညာ​ေ​ရး​ဥ​ပေ​ဒ သ​ပိတ္ကို ပညာ​ေ​ရး​ဝ​န​္​ႀ​ကီး​ဌာန တုံ​႔ျ​ပန္မ​ည​္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိစၥကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ တု

အေ​ျ​ခ​ခံ​ပညာ​ေ​ရး​ဥ​ပေ​ဒ​ထြက္ရွိ​ပါ​က အေ​ျ​ခ​ခံ​ပညာ​ေက်ာ​င​္း စ⁠စ​္ေ​ဆး​ေ​ရး​အဖြဲ​႕မ်ား ဖြဲ​႕​စ​ည​္း​စ⁠စ​္ေ​ဆး​သြား မ​ည​္

အေျခခံပညာေရးဥပေဒထြက္ရွိလာပါက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း