တ႐ုတ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိပ္ငိုက္သူမ်ားဖမ္းမည့္ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူက်ိဳး အမွတ္ ၁ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး အတန္းတိုင္း၌ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ေတာ

စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားေပၚထြက္သည့္ပညာေရးျဖစ္လာေစေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ဥေရာပတိုက္ရွိ ဆရာ ၄ ဦးတြင္ ၃ ဦးသည္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တီထြင္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးတ