ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႕ရအလုပ္လက္မဲ့လူငယ္ အမ်ားအျပားရွိေန သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဆက္ လက္ထူေထာင္ရန္ဆႏၵရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႕ရအလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ယင္းသုိ႔မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အ သက္ေမြးဝမ္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၂၀၀ လက္ခံမည္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ) ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြတြင္ မည္ သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္မဆ