ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း ေရးသားျခင္းသည္ ရာထူးတုိးအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားအတြက္ အ ေထာက္အကူျပဳဟုဆုိ

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးသားမႈမ်ားကုိ မျဖစ္မေနေရးသားရန္ လုိအပ္ၿပီးယင္း ကဲ့သုိ႔ေရးသားျခင္း