အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္း စတင္ေဆြးေႏြး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး အေျခခံပညာ က႑ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ အေျခခံ ပညာေရး ဥပ

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ၄၈၀ သတ္မွတ္

သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠ သုိလ္ (COE) ၀င္ခြင့္အမွတ္ကို ယခုပညာသင