ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္ေလးခုကုိ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္မ်ား နည္းအတုိင္းဖြင့္ မည္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္ေလးခုကုိ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္ (COE) မ်ားတြင္ ဖြင့္ လွစ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအ

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအခ်ဳိ႕တြင္ စုံစမ္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအခ်ဳိ႕မွ