မိ​ခင္ကiPhone ကို​သိ​မ​္း​လို​က​္ေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ သမီး​ျ​ဖစ္သူ​က အဆိပ္ခတ္သ​တ​္

ဝါရွင္တန္၊ မတ္ ၂၄ အျပစ္ေပးျခင္းသည္ စိတ္ဒဏ္ရာရေစၿပီး လက္စားေခ်ရေလာက္ေအာင္ ခံစားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း

အနာ​ဂတ္တြ​င​္ ကြန္ပ်ဴ​တာ​က လူမ်ား​ကို​ျ​ပန္လ​ည​္ ထိ​န​္းခ်ဳပ္သြား​လိ​မ​့္​မည္ဟု​ဆို

ဝါရွင္တန္၊ မတ္ ၂၄ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ လူသားတို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည့္ ေခတ္တစ္ေခ