ေက်းလက္ေဒသရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြေပးမည္

ေက်းလက္ေဒသရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမ

Yangons Institute of Economics အမည္မွ Yangon University of Economics ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲမႈ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိမ့္က်မႈမရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ဟုဆုိ

ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈမရွိေစရန္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတက