ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္မည့္ MBA သင္တန္းမ်ားအတြက္ Full Scholarship မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ MBA သင္တန္းမ်ားအ တြက္ Full Scholarship မ်ားေလွ်ာက္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ္လည္း သတ္မွတ္လုပ္သက္မျပည့္မီပါက တုိးျမႇင့္ရာထူး ၏ လစာခံစားရမည္မဟုတ္ဟုဆုိ

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ္လည္း သတ္မွတ္လုပ္သက္ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးပါက တုိးျမႇင့္ေသာရာထူး၏