အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည္

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၈ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ၀င္ထ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JACOM Co., Ltd. က ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္မည္

  ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၂၈ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JACOM Co., Ltd. က ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားေပ