ေစာင့္ၾကည့္သူမဲ့ ဖတ္ၿပီးျပန္ထား (အခမဲ့)စာၾကည့္တိုက္ေလး စတင္ဖြင့္လွစ္

ဘိုကေလး ၾသဂုတ္ ၂၉ ျပည္သူမ်ား စာအုပ္စာေပမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပ

ထူးခြၽန္ဆရာေရြးပြဲ အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည္

 ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံ မႈ ပညာတန္ေဆာင္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေဖာင္ေဒးရ