တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္အတုမ်ား သတိထားရန္ အစိုးရသတိေပး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ာ

အရည္အခ်င္းကိုဦးစားေပးလို၍ ဝင္ခြင့္စနစ္ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေျပာ

ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးႂကြယ္ (ဓာတ္ပုံ-ပုိင္စုိးသူ)    ေရဆင္းစိုက္ပ