ယခု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရး မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္း အဆင့္အျပင္ အထက္တန္းပညာအဆင့္ကုိလည္း အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆုိ

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွာ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရး ကုိျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆

ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကိဳတန္းမ်ားထည့္သြင္းဖြင့္လွစ္မည္ဆုိပါက ေနရာအခက္အခဲရွိေသာ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ား ႏွစ္ခ်ိန္ေက်ာင္းအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိ

ေက်ာင္းအေျချပဳမူႀကိဳတန္းမ်ား ထည့္သြင္းဖြင့္လွစ္မည္ဆုိပါက ေျမေနရာအခက္အခဲႏွင့္ စာသင္ခန္း အခက္အခဲရွိေသာ မူ