အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျပင္ ဆင္၊ ျဖည့

အေျဖမွန္သည့္ ေက်ာင္းသူကုိ အမွတ္ေလွ်ာ့သည့္ ဆရာမအား ရာထူးေလွ်ာ့ခ်

အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ ၏အေျဖမွန္ေသာ္လည္း ရမွတ္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့မႈျဖင့္ တုိင္ၾကားခံရ ေသာ ဆရာမအားအတန္းပုိင္ရာ ထူးမွ ေလ