ကုိယ္ပုိင္တကၠသုိလ္ဥပေဒတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏုိင္ ေရးအေလးထား ထည့္သြင္းေရးဆဲြမည္

ကုိယ္ပုိင္တကၠသုိလ္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အျပည့္အဝကာ ကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အခ်က္အ

အေျခခံပညာေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းဆုိင္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆုိင္ မ်ား သန္႔ရွင္းေစေရးအတ