လာမည့္ႏွစ္ ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၁၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲရန္လ်ာထား

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ