ေပ်ာက္ဆုံးေက်ာင္းသားမ်ားသတင္းေပးသူကုိ ဆုေငြေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ သန္းေပးမည္ဟု မကၠဆီကုိ အစုိးရထုတ္ျပန္

မကၠဆီကုိ အမ်ဳိးသားေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေက်ာင္းသား ၄၃ ဦးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခုိင္လုံေသာသတင္းအခ်က

ဘာသာစကားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရး အခမဲ့အြန္လုိင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္

ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္မည့္ “Understanding Language: Learning and Teaching” အခမဲ့ အြန္လုိင္းသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စတင္စ