သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ေရနစ္ျမဳပ္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္း ေဆာင္အျမင့္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ကုန္းေက်းရြာရွိ မူလတန္း(လြန္)စာသင္ေက်ာင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ေရနစ္ျမဳပ္ေန

ယခုႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ေခၚယူမည္

ယခုႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသုိလ္ငါးခုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္