ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမန္မာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ခံရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျ

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီး မူလတန္း ေအာင္ျမင္ထားသူတိုင္း တတ္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ စားရိတ္ျငိမ္းသင္တန္း စတင္ေခၚယူ

အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ADB တို႔ပူ