ရပ္ရြာပေဒသာပညာဌာနမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ခုႏႈန္း တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံဆရာမ်ားခန္႔ ထားႏုိင္ေရး ဧၿပီလတြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ရပ္ရြာပေဒသာပညာဌာနမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ခုႏႈန္း တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံဆရာမ်ားခန္႔ ထားႏုိင္ေ

ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားတုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ အဆုိျပဳတင္ျပထား

ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားတုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ အဆုိျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း သိရ သည္။ လက္ရွိေက်ာင္းျပင