ေျပတီဦးပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ဆု ဘယ္လုိေလွ်ာက္ထားရမလဲ

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအခ်ဳိ႕မွ

ေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္သုိ႔ ရမွတ္ ၃၆၀ ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး က်ား/မ ၂၀၀ ဦးစီေခၚယူမည္

ယခုႏွစ္ ေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္အျဖစ္ ရမွတ္ ၃၆၀ ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ၿပီး က်ား/