ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ၁၅ မိနစ္သင္ရန္ အဆိုျပဳ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆရာမ်ားသမဂၢညီလာခံတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မူလတန္းေက်ာင္း

ကုလသမဂၢ လူငယ္ဖိုရမ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ တ႐ုတ္လူငယ္က အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရးကိုေတာင္းဆို

တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားေသာ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ယြမ္ဝမ္ သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ သည့္ ကုလသမဂၢလူငယ