ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၏ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ျပန္လည္စိစစ္ေနဟုဆုိ

ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၏ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ပညာ

ဆရာအခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ သင္ၾကားႏုိင္ ျခင္းမရွိေသး

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားခ်ိန္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္ သင္ၾကားခ်ိန္မ်ားမွ တ