တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးကာလ အြန္လိုင္းပညာေရးအေျခအေနကို China Online Education Group အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ သင္ၾက

ကမၻာ့ပညာေရးတြင္ စင္ကာပူထိပ္တန္းအဆင့္သို႔ေရာက္

ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းဆင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ ထိပ