အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမိသားစုအဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္စီစဥ္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတုိးျမင့္ေစရန္ ေက်ာင္းမိသားစုအဖြဲ႕မ်ားကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန

ဆင္တဲစက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ဂ်ာမနီ KfW Development Bank က ယူ႐ုိေလးသန္း ကူညီမည္ဟုဆုိ

ဆင္တဲစက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ KfW Devel-opment Bank မွယူ႐ုိေလးသန္း အက