အဆင့္ျမင့္ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူ မ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္

မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္ အခဲရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံမ

ကင္းေထာက္သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကင္းေထာက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ တကၠသုိလ္အခ်ဳိ႕မွ ကမ္း လွမ္းထားဟုဆုိ

ကင္းေထာက္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံသုိ႔ တကၠသုိလ္ အခ်ဳိ႕မွကမ္းလွမ