ကြန္ဂိုတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေက်း႐ြာ ဆမ္ေဆာင္းထူေထာင္

ကင္ရွာဆာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ကမၻာေက်ာ္အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ဆမ္ေဆာင္း

လက္အစစ္ႏွင့္မျခား ခံစားႏိုင္မည့္ လက္အတုတီထြင္

ဝါရွင္တန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တပ္မေတာ္ သုေတသနဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ Darpa အဖြဲ႕သည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား