ျမန္မာတကၠသုိလ္စနစ္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ NIU ကူညီမည္

http://www.niu.edu/feb14report/images/2-14_banner.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္စနစ္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ အီလီႏြိဳက္ေျမာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္ (NIU) ကႀကိဳးစားလုံးပန္းေနသည္ဟု သိရ၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလ့လာေရးဌာနကုိ (NIU) ကအေမရိကန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

(NIU) ကျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခဲြမွစ၍ ပုိမုိႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့သည္ဟု Liberal Arts and Sciences ေကာလိပ္မွ ဌာနမွဴးခရစ္မက္ေခါဒ္က ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ (NIU) က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚပုိ၍ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု မက္ေခါဒ္ကဆုိသည္။

မၾကာေသးမီေသာလမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဌာနမွဴးရွစ္ ေယာက္ရွိရာတြင္ မက္ေခါဒ္လည္းတစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားႀကီးမားစြာရွိေနသည္ဟု သူကဆုိသည္။ ရန္ကုန္ျပင္ပရွိ တကၠသုိလ္မ်ား၏ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္စာသင္ခန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရာ ပလတ္စ တစ္ပုလင္းမ်ားကုိ ဓာတုေဗဒပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနသည္ကုိေတြ႕ခဲ့ရ သည္ဟု မက္ေခါဒ္ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပညာေရးတြင္တုိးတက္မႈအနည္းငယ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အလြန္ေႏွးေကြး ေၾကာင္း၊ သူတို႔ေနာက္တစ္ဆင့္၌ ျမန္မာ့ပညာေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ မည္သုိ႔ပါဝင္ပတ္သက္ရ မည္ဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္သူတို႔ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ဦးမည္ဟု မက္ေခါဒ္ဆိုသည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္ (၃၀) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com