ဘြဲ​႕​ရ​အလုပ္လက္မဲ့​လူ​င​ယ​္၊ လူ​လတ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့​န​ည​္း​ပါး​ေ​စ​ရ​န​္ ႏုိင္ငံ​ေ​တာ​္​မွ ဦး​စား​ေ​ပး​ခ​န​္​႔​ထား ရန္လု​ိ​အပ​္ေ​န​ဟု​ဆု​ိ

http://myanmarcv.com/images/photo1.jpg

အသက္ ၃၀ ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္လုိစိတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္၊ လူလတ္မ်ားကုိ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား နည္းပါးေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွဦးစားေပးခန္႔ထားရန္ လုိ အပ္ေနပါေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ ေျပာဆုိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္အမွန္ တကယ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ အသက္ ၃၀၊ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား အား ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ဦးစားေပးခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ၊ ေမးျမန္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ယင္း ကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳက “အသက္ ၃၀၊ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျဖစ္ခြင့္မရျဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအျဖစ္ မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနရျခင္းမွာလဲ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာမွာ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခၚယူခန္႔ေပးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္၍ အလုပ္မရကာ အသက္ႀကီးလာၿပီး တျဖည္းျဖည္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေဝးလာရ ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာမွာ အမွန္တ ကယ္လုိအပ္သည့္ အသက္အပိုင္းအျခား ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားေပးရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွအပ က်န္လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ားစုကုိ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးရာတြင္ ဘြဲ႕ရၿပီးအသက္ ၃၀၊ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္လုိ၍ ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ားအလုပ္လက္မဲ့နည္းပါးေစဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ကတတ္ႏုိင္သမွ်ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သေဘာျဖင့္ ဦးစားေပးခန္႔ထားေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထုိေမးျမန္းခ်က္အေပၚ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အ သက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားကုိ အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေပးကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိအျဖစ္ ရာထူးေပးမည္ဆုိပါက ရာထူးခန္႔အပ္လုိေၾကာင္း အမွာစာေပးပုိ႔လာသည့္ လုိအပ္ခ်က္အ ရ အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အဆုိျပဳလာသည့္အေပၚတြင္ ေရးေျဖစာေမးပဲြမ်ားက်င္းပကာ စစ္ ေဆးျခင္း၊ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူက “ျပန္တမ္းဝင္အဆင့္ ထပ္ဆင့္ခန္႔ရာထူးအတြက္ေတာ့ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ဆုိ ၃၅ ႏွစ္၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ၄၅ ႏွစ္ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရလုိ႔ သတ္မွတ္ထားရွိပါတယ္။ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔အဖြဲ႕စည္း အသီးသီးမွာလဲ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းဘဲ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြ အလုပ္ရရွိေရးအတြက္လဲ အခုေနျပည္ေတာ္အပါအ ဝင္ေနရာ ၁၅ ခုခြဲၿပီးစာေမးပဲြေတြ က်င္းပေနတဲ့အခါ ယခင္ကထက္ ပုိမ်ားျပားစြာ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ပိုေျဖဆုိႏုိင္တဲ့၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တဲ့စြမ္းအားေတြမ်ားလာတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးေရြးခ်ယ္ေရး အဆင့္မွာေတာ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကုိ ဦးစားေပးဖုိ႔ က်င့္သုံးပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

Democracy Today Daily

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com