အသ​က​္ ၁​၈ ႏွ​စ​္ျ​ပ​ည​့္​ၿ​ပီး​သူ ျ​မန္မာ​ေက်ာ​င​္း​သားမ်ား​အတြ​က​္ New Zeland Aid Programme

http://www.accent.ac.nz/system/files/u13/nz_aid-mfat.jpg

နယူးဇီလန္အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အာရွ၊ လက္တင္အေမရိက၊ ကာရစ္ဘီယန္ႏွင့္ အာဖရိ ကတိုက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္ၾကားႏုိင္မည့္ ပညာသင္ ဆုမ်ားကုိ ေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ ပညာသင္ဆုအမ်ဳိးအစားမွာ နယူးဇီလန္-အာ ဆီယံပညာသင္ဆုျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ရက္စဲြမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီျဖစ္သည္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ခြင့္ရပညာသင္ဆုေလးမ်ဳိးမွာ-

(၁) ဘြဲ႕လြန္ေအာင္လက္မွတ္ (၆ လ) (Postgraduate Cestificate)

(၂) ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ (၁-၂ ႏွစ္) (Postgraduate Diploma)

(၃) မဟာဘြဲ႕ (၁-၂ ႏွစ္) (Moster Degree)

(၄) ပါရဂူဘြဲ႕ (၃-၄ ႏွစ္) Doctrate Degree) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေပးအပ္ေသာယင္းပညာသင္ဆုမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈနယ္ပယ္၊ အသုံးခ်သိပၸံပညာရပ္၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စြမ္းအင္ေရးရာမူဝါဒ၊ ဘူမိေဗဒနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားေပးမည့္ တကၠသုိလ္မ်ားမွာ- Kincoln University၊ Otage University၊ Victoria University of Wellington၊ University of Auckland၊ Massey University၊ University of Canterlousy၊ ႏွင့္ University of Wailato မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ မိခင္ ႏုိင္ငံ၌ရရွိခဲ့သည့္ ပညာသင္ဆုအလုိက္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ျပန္လည္တာဝန္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ေလွ်ာက္ထားမည့္ဘြဲ႕အလုိက္ အနည္းဆုံးလုပ္သက္ ႏွစ္ႏွစ္ (အခ်ိန္ပုိင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ (လစာျဖင့္ (သုိ႔) လုပ္အားေပး) ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိပါ။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လုိအပ္ခ်က္အရ က်န္းမာေၾကာင္းေဆးလက္မွတ္၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားလည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ နယူဇီလန္အစုိးရက ေပးအပ္ေသာမည္သည့္ပညာေရး ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရရွိခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္ရမည္။ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္ မိမိ၏ေဆြမ်ဳိးရင္းျခာမ်ား မရွိသူျဖစ္၍ အကယ္၍မိသားစုရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထုိင္မႈစရိတ္၊ ေဆးကုသစရိတ္တုိ႔ကုိ မိမိဘာသာ က်ခံရမည္။ ေလွ်ာက္ထားမည့္ဘြဲ႕အလုိက္ ေတာင္းခံလာပါက IELTS (သုိ႔) TOEFL ရမွတ္မ်ားပါ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။ ပါရဂူဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သုေတသနအဆုိျပဳ ခ်က္ကုိပါ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလုိပါက www.studyinnew-zwland.com တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သုိ႔ ေပးပို႔ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေၾကးမုံသတင္းစာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com