Display # 
Title Author
ဂိမ္းပဲေဆာ့လို႔ရတာကို Written by မိုးသြင္
အာဏာ Written by စာမဲ့ကာတြန္း
သက္ႀကီးသင္တန္း Written by ကာတြန္း ေစာငို
ျပန္ဆဲခ်င္လို႔ Written by သီဟ (စခန္းသစ္)
ဘယ္ဟာက ...? Written by ဟန္ေလး
ေရအေၾကာင္းျပဳ Written by အကိန္း (ကာတြန္း)
အဆင့္ Written by ဂ်ဳိကာ
မဆန္းဘူးဆိုရင္ Written by အကိန္း (ကာတြန္း)
ျပႆနာ Written by ေအာင္ေမာ္
မလႈပ္နဲ႔ ၿငိမ္ၿငိမ္ေန Written by ေအာင္ေမာ္