Display # 
Title Author
အေသာက၏ ေနာက္ဆံုးဆုေတာင္း Written by တင္ညြန္႔
အေကာင္းႏွင့္အဆိုး Written by တင္ညြန္႔
ရသည့္ငါး ေသးသည္ Written by အယ္ဒီတာတစ္ဦး
ဘဝကူးေကာင္းခ်င္ရင္ Written by တင္ညြန္႔
အေမးႏွင့္အေျဖ Written by တင္ညြန္႔
မွန္ Written by တင္ညြန္႔
မေက်နပ္ဘူး Written by တင္ညြန္႔
တိုက္ၾကည့္မွ တူသလိုလို Written by လိႈင္းေလေျပဦး
လက္ပတ္နာရီ Written by တင္ညြန္႔
ကေလးေတြကို ဘယ္လို ဆက္ဆံမလဲ Written by အယ္ဒီတာတစ္ဦး