ငရဲႏွင့္ဝိညာဥ္

http://3.bp.blogspot.com/-kxfg4px6GvY/UTqsIBbowLI/AAAAAAAAFHA/r7ULHslGi0Q/s1600/Fire.jpg

အိုကလာဟိုးမားတကၠသိုလ္၊ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ေဒါက္တာ ရွင္းေဘာ့က ေနာက္ဆံုးအတန္းတင္စာေမးပြဲ အတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေမးသည္။ သူက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမးခြန္းတစ္ခုသာေမးသည္။

သူေမးေသာ ေမးခြန္းမွာ “အရွိန္၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ထုထည္တို႔၏ လႊဲေျပာင္းပံုအေၾကာင္း” သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ထဲက ျဖစ္သည္။ သူ႔ေမးခြန္းက ရွင္းပါသည္။

“ငရဲဘံုသည္ အပူထုတ္သည့္ေနရာေလာ၊ အပူစုပ္သည့္ေနရာေလာ ေၾကာင္းက်ိဳးျပေျဖဆိုပါ” တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ Boyle ၏ ဥပေဒသကို အေျခခံၿပီး ေရးသားေျဖဆိုၾကသည္။ အားလံုးထဲတြင္ တစ္ဦးတည္းသာ ထူးျခားစြာ ေျဖဆိုထားသည္။

ပထမဦးဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ ဝိညာဥ္ဆိုသည္မွာ ရွိ၊ မရွိကိုျဖစ္ သည္။ ဝိညာဥ္ရွိသည္ဆိုမွ ထုထည္ကို တြက္ဆႏိုင္မည္။ ဝိညာဥ္ရွိလွ်င္ ယင္းတို႔သည္ ထုထည္ထဲတြင္ ပါဝင္ ေပါင္းစပ္ေနရေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ဝိညာဥ္သည္ ငရဲဘံုတြင္ မည္သည့္အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း တိုင္းတာႏိုင္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဝိညာဥ္၏ ေရြ႕လ်ားေနေသာ အရွိန္ကို ဦးစြာတြက္ခ်က္ႏိုင္ရမည္။

ဝိညာဥ္သည္ ေရြ႕လ်ားနိုင္စြမ္းရွိလွ်င္ ငရဲဘံုက ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရမည္။ သူတို႔ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ကို ယေန႔တိုင္ မေတြ႔ရျခင္းျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ရွိ္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုဝိညာဥ္သည္ ငရဲဘံုထဲတြင္ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားျဖင့္ ရွိေနရမည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္စဥ္းစားရန္မွာ ဝိညာဥ္တို႔၏ ငရဲဘံုသို႔ ဝင္ေရာက္ပံုျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း စဥ္းစားစရာ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ေပါင္းစံုသည္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ လာေရာက္ေပါင္းစံုနိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာမ်ားက ဘာသာမတူလွ်င္၊ မိမိတို႔ဘာသာဝင္မဟုတ္လွ်င္ ငရဲဘံုသို႔ သြားရမည္ဟု ေျပာၾက သည္။ ဘာသာတရား အမ်ိဳးမ်ဳိးကြဲသည္။ အခ်ိဳ႕ ဘာသာမရွိသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳး ကိုးကြယ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ေသဆံုးသူတိုင္း၏ ဝိညာဥ္သည္ ငရဲသို႔ေရာက္၊ မေရာက္ဆန္းစစ္ရမည္။ ငရဲသို႔ေရာက္လာသည့္ အေရအတြက္ကလည္း တိုးျမင့္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ေနာက္ဆံုး သံုးသပ္ရမည္မွာ ငရဲတြင္ ဝိညာဥ္အေရအတြက္သည္ တိုးၿပီးရင္း တိုးေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ Boyle ၏ ဥပေဒသအရ တြက္ဆရမည္ဆိုလွ်င္ ငရဲဘံုတြင္ ရွိေနမည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ဖိအားသည္ အတူတူ၊ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ဝိညာဥ္တို႔၏ ထုထည္ပမာဏႏွင့္ အေရအတြက္သည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိမွ တြက္ဆ၍ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တြက္ဆစရာ ႏွစ္ခုျဖစ္လာသည္။

၁။ ငရဲဘံုသည္ ဝိညာဥ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ဝင္ေနပါက အရွိန္သည္ေႏွးသြားၿပီး အပူခ်ိန္က ျမင့္မားေနကာ၊ ဖိအားေတြ အၿမဲတက္ေနေပလိမ့္မည္။

၂။ ငရဲဘံုသည္ ဝိညာဥ္ေတြ မျပတ္ဝင္ေနေသာ္လည္း ေရြ႔လ်ားႏႈန္းက ျမန္ေနလွ်င္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ဖိအားက က်ဆင္းသြားၿပီး ေနာက္ဆံုး ေအးခဲသည့္ ေနရာႀကီးတစ္ခုျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္အပထား စာစစ္ေနေသာ ပါေမာကၡႀကီးက ထူးျခားေသာ ထိုစာေျဖသူေက်ာင္းသား၏ အေျဖလႊာေပၚတြင္ A ဟုေရးခ်လိုက္ေတာ့သည္။ သူ႔ေက်ာင္းဆရာဘဝတြင္ ယခုလို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္လံုစြာ မေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(The Hell and Souls)

Powered by Bullraider.com