ဆရာ

http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/894778/preview/stock-footage-woman-lighting-candles.jpg

*        စိတ္ဓာတ္

          ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္း၊ ျခစားမႈကင္းၿပီး

          ပ်ံ႕သင္းေမႊးႀကိဳင္ေနရမယ္။

*        စည္းကမ္း

          ရႊင္လန္းၾကည္သာ၊ လုိက္နာေစာင့္ထိန္း

          မယိမ္းမလြန္႔၊ ေနာက္မတြန္႔ဘဲ

          ရဲဝံ့ရင့္က်က္၊ ဓားတစ္လက္လုိ

          ထက္ျမက္ေတာက္ပေနရမယ္။

*        ပညာ

          အရာရာႀကံေဆာင္၊ အေမွာင္နဲ႔အလင္း

          ထုိးထြင္းသိျမင္၊ သစ္လြင္ေတာက္ပ

          ကမၻာ့ဆင့္တန္း၊ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္မယ့္

          လမ္းျပသူရဲေကာင္းျဖစ္ရမယ္။

*        ဆရာ့လုပ္ရပ္ . . . . စိတ္ဓာတ္၊

          ဆရာ့လုပ္ငန္း . . . . စည္းကမ္း၊

          ဆရာ့တာဝန္ . . . . ပညာ၊

          ကမၻာတစ္လႊား

          လူသားရင္းျမစ္

          ထုဆစ္ပုံေဖာ္

          လူေတာ္လူေကာင္း

          စာသင္ေက်ာင္းမွာ

          သြန္းေလာင္းသန္႔စင္

          မေႂကြခင္တဒဂၤမွာ

          အစဥ္ထာဝရ ေမႊးေနၾကရမယ္။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com