လက္ဦးဆရာ

http://1.bp.blogspot.com/-vbTrmQEYqgg/UoKjfj34aCI/AAAAAAAACs0/Tyv5Xda1aG4/s1600/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7.jpg

*        ေဖ့ေဖ့စကား၊ စဥ္ၿမဲၾကားမိ

          ငါးပါးသီလ၊ နက္ဖြင့္ျပ၍

          ထာဝရေစာင့္ထိန္း၊ ဘဝတိမ္းထိ

          ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ . . . (တဲ့)။

*        မျပတ္သင္ေမြ႕၊ မွာၾကားေလ့ရွိ

          ေမ့ေမ့ေျပာသံ၊ ဦးထိပ္ပန္လ်က္

          လြင့္ပ်ံလႊမ္းမုိး၊ စဥ္အုပ္စုိးသည္

          ‘႐ုိး႐ုိးက်င့္၍၊ ျမင့္ျမင့္ႀကံ

          မွန္မွန္လုပ္၍၊ ကုပ္ကုပ္ေန

          ဘဝအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေလ’ . . . . (တဲ့)။

*        ‘ေျပာမွသိ၊ ထိမွနာ

          သာမွေန၊ ေသမွခင္’

          ေလးအင္လူစား၊ အက်င့္မွားမုိ႔

          ေရွာင္ရွားရန္သင့္၊ လမ္းညႊန္ဆင့္သည့္

          မိႏွင့္ဘကုိ၊ လြမ္းအားပုိလ်က္

          ၾကည္ညိဳမာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပန္း။     ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com