တတ္ - သိ - ပညာ၊ ေစတနာျဖင့္

http://globalgurus.org/Blog/wp-content/uploads/2015/08/education-11.jpg

အတတ္လည္း …. ပညာ

အသိလည္း …. ပညာ

ထုိပညာႏွစ္ရပ္လုံးမွာ

ပညာဉာဏ္ဘယ္မဆုံး

သုံးဝင္လွစြာ။

တတ္သိသည့္ ပညာ

ျမႇင့္တင္ကာတုိးပြား၊

စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ႏွင့္

တုိင္းႏုိင္ငံေဝစည္ၿဖိဳးေအာင္

ဇာတိမာန္-ႏွစ္ဆ-တိုးလုိ႔

သယ္ပုိးစုိ႔လား။

ပညာတန္ေဆာင္မဂၢဇင္း

ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com