ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အကယ္ဒမီ

Image may contain: one or more people and people standing

ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အဓိကက်ေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕မွ သီးျခားခ်မွတ္ေပးေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအက္ဥပေဒ အရ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ စတင္သေႏၶတည္ ေပါက္ဖြား လာခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥပေဒကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ (Union Civil Service Board) ဟူ၍ လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ဦးဝင္းေမာ္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာ ဦးပြား၊ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းတို႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ ရွိေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္တို႔ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားသာမက ပုဂၢလိကက႑တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ ထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ကစၿပီး ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ အသီးသီး၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီ (Civil Services Academy-CSA)” တစ္ခုစီ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွ လမ္းၫႊန္မႈျပဳခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ပုံစံသစ္အရ Old Public Administration မွသည္ New Public Administration သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကက်င့္သုံးမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ ညီေသာ New Public Management၊ New Public Governance တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ New Public Service Delivery လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ျပည္သူ မ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေပးႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေလ့ က်င့္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕၏ ဦးတည္ခ်က္ကိုလည္း “ႏိုင္ငံေတာ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္၍ စြမ္းရည္ ျပည့္၀ေသာ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိ၍ စည္းကမ္းေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစေရး တည္ေဆာက္ပ်ိဳးေထာင္ ရန္” “To Build an Independent, Effi cient, Competent and Disciplined Civil Service for Sustainable Allround Development Natio”အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသည့္ ပုံစံမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေက်ာင္း မ်ား နည္းတူ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကထားၿပီး အစိုးရသစ္၏ ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါသည္-

(၁) ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး) ၏ အမည္ကို ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ဟု ျပင္ဆင္ျခင္း၊
(၂) ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Civil Services Academy-CSA ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊
(၃) တကၠသိုလ္၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊
(၄) တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေဆာင္ပုဒ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊
(၅) တကၠသိုလ္တြင္ သတ္မွတ္တူညီဝတ္စုံမ်ားအစား ျမန္မာဝတ္စုံမ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ရန္ေျပာင္းလဲျခင္း။

ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ား အေနျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ လူ႕ေဘာင္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ ခ်မွတ္ထားရွိခဲ့ေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ မည့္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေကာင္း မ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရ အေရးႀကဳံ လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အရန္ အင္အားမ်ား ေမြး ထုတ္ေပးရန္စသည္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တြဲဖက္၍ အေျခခံစစ္ပညာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ပညာဌာန တစ္ခုဖြင့္လွစ္ကာ ေရွးဦးစြာ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး)ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ႀကီးေက်း႐ြာ အနီးတြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ၍ ဗဟိုျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေက်ာင္းအမည္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ (၄/၇၇) ျဖင့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြး ခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး အဖြဲ႕ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ကာ ယင္းဥပေဒအရ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ တိုက္႐ိုက္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး အတြက္ ဗဟိုျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း ေက်ာင္းအား အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါ သည္။ မူလဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားအျပင္ ေခတ္ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈအရ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရေသာ သင္တန္းမ်ား၊ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားမ်ားအရ အရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္၍ ေလ့ က်င့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ႀကီးေက်း႐ြာအနီးတြင္ ဗဟို ဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး က်င့္သုံးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားစနစ္သစ္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ မူလအမွတ္တံဆိပ္အစား ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အဓိကစံတန္ဖိုး (Core Value) မ်ားျဖစ္သည့္ ႐ိုးသားျခင္း (Honesty)၊ ေျဖာင့္မတ္သမာဓိ ရွိျခင္း (Integrity)၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္း (Objectivity)၊ ဘက္မလိုက္ျခင္း (Impartiality) တို႔ကို ပိုမိုခံယူက်င့္သုံး တန္ဖိုးထားတတ္ေစေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မူေဘာင္ (Competency Framework) ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာ(Ethos)၊ ကိုယ္က်င့္တရား(Ethics)၊ တန္းတူညီမၽွရွိမႈ (Equity)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀မႈ (Effi ciency) ပိုမိုရွိေစေရးတို႔ကို အသီးသီး ထင္ဟပ္ေဖာ္က်ဴးထားေသာ တကၠသိုလ္၏ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ “ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္မႈ ျပည္သူႏွင့္ဝန္ထမ္း လက္တြဲျပဳ” "Cooperation of the Civil Service and Public Creates a Natio" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ အသစ္ ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ စစ္ပညာ ဌာနအပါအဝင္ ပညာဌာနေျခာက္ခုျဖင့္ ယခင္က ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၏ အဓိကစံတန္ဖိုးမ်ားအား ပိုမိုခံယူက်င့္သုံး တန္ဖိုးထားတတ္ေစေရး၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ေကာင္းမ်ားသာမက ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား ကိုပါ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းမည့္သူ၊ ျပည္သူ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဝန္ေဆာင္ေပးမည့္သူ ဟူသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးထား ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဆင့္ႏွင့္ ပညာရွင္ အဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အရာထမ္းေလာင္းမ်ားအတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ (Postgraduate Diploma) အပ္ႏွင္းျခင္း၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ (Advanced Diploma) အပ္ႏွင္းျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ မဟာဘြဲ႕ (Master Degree) အပ္ႏွင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ အသီးသီး၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း အကယ္ဒမီ (Civil Services Academy-CSA)” တစ္ခုစီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေက်ာင္းမ်ား နည္းတူ မူလစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန၊ စီးပြားေရးပညာဌာန၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာဌာန၊ လူမႈေရးသိပၸံပညာဌာန၊ ဥပေဒ ပညာဌာန စသည့္ပညာရပ္ဌာန ငါးခုအျပင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာပညာဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) ဌာနတို႔ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ စုစုေပါင္းပညာဌာန ခုနစ္ခုျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိေသာ Curriculum, Syllabus မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနႏွင့္ အညီျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး တိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈနည္းစနစ္ ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ အစိုးရ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအား ပိုမိုအေထာက္ အကူျပဳေပးႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးတို႔အတြက္ ၂-၅-၂၀၁၆ ရက္မွ ၃-၅-၂၀၁၆ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၌ EU (GOPA) အစီအစဥ္ျဖင့္ “ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ ပုံမွန္သင္တန္း မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ သုံးသပ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကို လည္းေကာင္း၊၂၃-၆-၂၀၁၆ ရက္မွ ၂၄-၆-၂၀၁၆ ရက္အထိ anns Seidel Foundation ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီ တည္ေထာင္ေရး အႀကံျပဳ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၅-၉-၂၀၁၆ ရက္မွ ၂၆-၉-၂၀၁၆ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ MICC II ၌ UNDP အစီအစဥ္ျဖင့္ “ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ ႐ုံးအမွတ္(၁၇)၌ “ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက္မွ ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက္အထိ United Nation International Training and Research (UNITAR) အစီအစဥ္ျဖင့္ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္မွ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၁၇-၁၁-၂၀၁၆ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အသီးသီးတို႔၌ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အုပ္စုလိုက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္မွ ၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက္တြင္ MICC II ၌ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အုပ္စုလိုက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ႏွင့္ UNDP တို႔ပူးေပါင္း၍ MICC II တြင္ “ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းက႑တြင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရးရရွိမႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ စိတ္အားထက္သန္ တက္ႂကြမႈကို အားေပးျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမၽွေဝမႈဖိုရမ္” ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ “အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္၊ တန္းတူညီမၽွအခြင့္အေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီ (Civil Services Academy-CSA) ဖြင့္လွစ္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ UNDP, UN-APCICT, Hanns Seidel Foundation, EU, JICA, KOICA, World Bank စသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ရယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံရွိ ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ Civil Services Academy-CSA ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ဥကၠ႒က ဦးေဆာင္၍ “ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Civil Services Academy-CSA ဖြင့္လွစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ သင္႐ိုးဇယား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖည့္တင္းခန္႔ထားရန္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးသုံးလက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း၊ အေဆာက္အအုံ၊ ႐ုံးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား အကူအညီရရွိေရးတို႔ကို ေန႔၊ ညမအား သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ သင္ၾကား၊ စီမံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတို႔ျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း အကယ္ဒမီအပါအဝင္ တကၠသိုလ္ အသီးသီး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္အား ၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၁၃/၂၀၁၆) မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးဝန္ထမ္းမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ပညာရွင္ဝန္ထမ္း မ်ား ျဖည့္သြင္းခန္႔ထားရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္တကၠသိုလ္အလိုက္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တကၠသိုလ္ အႀကံေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုဆိုလၽွင္ Civil Services Academy-CSA ကို တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခု တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ အမွတ္စဥ္ (၁) (Postgraduate Diploma in Civil Service Management - PGDCS) ကိုလည္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ ေၾကာ္ျငာေခၚယူေသာ အရာရွိအဆင့္ ဝင္ေပါက္ရာထူး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္က အေျခခံအရာ ထမ္း ေလာင္းသင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ျခင္းလက္မွတ္ Certificate ေပးသည့္ သင္တန္းကိုသာ တက္ေရာက္ရၿပီး ယခုဆိုလၽွင္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ (Postgraduate Diploma in Civil Service Management - PGDCS) ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္သည့္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ CSA တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမည့္ အစီအမံမ်ားတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား ကိုပါ ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီမ်ားတြင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္း မ်ားကိုပါ လက္ခံ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အေတြ႕ အႀကဳံေကာင္းမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ပိုမိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမို သစ္လြင္ေကာင္း မြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူပိုင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ က႑တို႔အၾကားတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ပိုင္းျခား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မလြဲဧကန္ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္တြင္လည္း အလယ္အလတ္အဆင့္ (လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား) အရာထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ (Advanced Diploma) သင္တန္းကို လည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး အဆင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ မဟာဘြဲ႕ (Master) သင္တန္းကိုလည္းေကာင္း တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔သည္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ပုံမွန္ကိစၥ တစ္ရပ္သာျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ပါတီ၏ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဌာနအႀကီးအမႉး၊ အဆင့္ျမင့္အရာ ထမ္းမ်ားကစ၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ အမႈထမ္းမ်ားအထိ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း အဆင့္ဆင့္သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႀကီး ေအာင္ျမင္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိေသာ၊ မိမိအလုပ္အေပၚ တာဝန္ယူေသာ၊ လိုလားတက္ႂကြစြာနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသင္တန္းမ်ားအား သင္ၾကားေပးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီမွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ဝန္ထမ္းသက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူၿပီး ျပည္သူကို အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီ (Civil Services Academy-CSA) ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ဥကၠ႒႐ုံးအဖြဲ႕၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ားမွ သင္ၾကား/စီမံအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေရးကို လိုလားေသာ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရသစ္၏ စတင္တာဝန္ယူသည္မွ ယေန႔ထိ ရွစ္လတာ ကာလအတြင္း ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၌ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း အကယ္ဒမီ (Civil Services Academy-CSA) ကို မူလ ရည္႐ြယ္ထားသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရေပေတာ့သည္။

ေၾကးမံုသတင္းစာ (၃.၁.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com