ဝိညာဥ္ရွိသလား

http://www.aiainews.com/img/2016/11/19/1192000608fd88fd7186.jpeg

ယေန႔တိုင္ ဝိညာဥ္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ားပါသည္။ တစ္ခါတရံ ဝိညာဥ္က လူကို မေသရန္ပင္ ျပန္ၿပီး အကူအညီေပးသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ ဝိညာဥ္သည္မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ မည္သို႔ရွိေနသည္ကို သက္ေသ မျပႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆအစြဲမ်ားက ဝိညာဥ္အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ယူဆေနဆဲျဖစ္သည္။

ဝိညာဥ္သည္ ဦးေႏွာက္က လုပ္ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ လက္ခံမႈမ်ား ရွိေနသည္။ စြဲလမ္းျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔သည္ ဝိညာဥ္၏ လႈံ႔ေဆာ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု လက္ခံၾကသူမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ဝိညာဥ္ဆိုသည္မရွိ။ ဝိညာဥ္ရွိလွ်င္ လူသားတို႔ တြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား ရွိစရာမလိုေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ပေလတိုေခတ္မွသည္ ရီေန ဒက္စ္ကာတီးေခတ္အထိ ဝိညာဥ္ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာခဲ့ၾကပါသည္။ ပေလတိုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မေမြးဖြားမီ ကာလမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္မိျခင္းမရွိ။ အသစ္ အသစ္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကိုသာ ျပန္လည္မွတ္မိႏိုင္ျခင္းရွိသျဖင့္ အတိတ္တစ္ေနရာတြင္ ဝိညာဥ္ရွိေနသည္ဟုဆိုခဲ့သည္။

ဒက္စ္ကာတီးက စိတ္တြင္ လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သိသည့္အသိအျပင္၊ ေတြးေခၚႏိုင္မွျဖစ္လာသည့္ အသိတရားတစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူက လူသားတို႔တြင္ ထူးျခားသည့္ ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိေနသည္။ ထိုသို႔ သိ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကပင္ ဝိညာဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။

ဦးေႏွာက္သည္ စိတ္ သို႔မဟုတ္ ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဝိညာဥ္သည္ လူတစ္ဦး၏ စိတ္အစဥ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးခ်ႏိုင္သည့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းတို႔ကို သိျခင္းမွာ လူသားတို႔၏ ဦးေႏွာက္ကတစ္ဆင့္ ခံယူေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္က ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေရာဂ်ာ စပါရီက လူသား၏စိတ္ႏွင့္ အသိဉာဏ္ကို ခြဲျခားမရႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔သက္ေသျပခဲ့သည္။ သူသက္ေသျပခဲ့ျခင္းမွာ ဒက္စ္ကားတီး၏ အဆိုကို သက္ေသထူခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ သည္။

ဝိညာဥ္ဆိုသည္မွာ လူသားတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ စိတ္ခြန္အားႏွင့္ စြမ္းအားေကာင္းသူမ်ား သည္ မိမိတို႔စိတ္ကူးကို ထုတ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဝိညာဥ္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေကာင္း သည္ဟုလည္း ဘီစီ ၃၇၇ ေလာက္ကတည္းက ဟစ္ပိုကေရးတီးဆိုသူက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဒီေက ဂၽြန္ဆင္ကမူ လူသားတို႔ထံမွ ဝိညာဥ္ထြက္သြားၿပီး တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္နိုင္စရာအေၾကာင္း ဘာမွမရွိဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဝိညာဥ္ရွိမရွိဆိုသည္မွာ ယေန႔တိုင္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္သည္။

Powered by Bullraider.com