လူငယ္စြမ္းအား၊ လူငယ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

http://dvcf.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/youth-funds.jpg

ကမၻာႀကီးသည္ ယခုအခါ သမိုင္းတြင္ ဦးေရအမ်ားဆံုး လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သူတို႔၏ စြမ္းအားမ်ား ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းပါသည္ဟု အနားယူသြားသည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။

ကမၻာေပၚရွိ လူငယ္မ်ားသည္ ပထဝီႏွင့္ ေဒသကြာျခားမႈအလိုက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားစြာ ျဖင့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူငယ္မ်ားသည္ စီးပြား ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည့္ ေဒသမ်ားမွ လူငယ္မ်ားထက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပညာေရး၊ နည္းပညာ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွအေရွ႕ပိုင္းမွ လူငယ္မ်ား သည္ ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားကို အခံစားရဆံုးျဖစ္ေနသည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ လူဦးေရဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဟာလာ ယူဆပ္ဖ္ကလည္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ကြဲဲျပားမႈမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အလမ္း မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သတိထားၾကရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔၏ စြမ္းအား၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ကြာျခားမႈအေပၚ အစိုးရမ်ားသည္ အေလးထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ထားၾကရန္လိုပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူငယ္အင္အား ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား ေနၾကရၿပီး အသက္ရွင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘန္ကီမြန္းက လူငယ္ဦးေရ ၇၄ သန္းခန္႔မွာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည့္အတြက္ ရင္မေအးစရာ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည္။

လူငယ္အမ်ားစု လမ္းေဘးေရာက္ေနၾကရသည္။ သူတို႔ကို လက္တြဲေခၚယူရမည့္အစား စြန္႔ပယ္ထားသျဖင့္ အနာဂတ္ ေပ်ာက္ေနၾကသည္။ သူတို႔ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကားက ႐ုန္းကန္ေနၾက ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မက္ဒီတာေရးနီးယန္း ေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ လူငယ္ေတြ ဘဝပ်က္ေနၾကရသည္။ အသက္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ပင္ သူတို႔မနည္း လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္ဟု UNFPA ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဘာဘာတန္ဒီ အိုဆိုတီမဟင္ကေျပာၾကားသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ပိုရၾကသည္။ မိဘမ်ား၏ ပညာႏွင့္ ဥစၥာႂကြယ္ဝမႈ တို႔အေပၚ အေျခခံၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား သူတို႔တြင္ ရွိေနၾကသည္ဟု ၆၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ဆမ္ ေက ကူတီဆာက လည္းဆိုခဲ့သည္။

လူငယ္အင္အားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသည္ အနာဂတ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လူငယ္အင္အားကို အသံုးခ်ၿပီး အနာဂတ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းေရာက္ၿပီဟုဆိုခ်င္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးမ်ားျဖင့္ အေျခခံကို အေျခခိုင္ေစရန္ တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ပညာက လက္ေတြ႔ဘဝကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ထားႏိုင္ျခင္းအား အမ်ားဆံုးလုပ္ထားရန္လိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးၿပီး အေလးထားကာ တိုင္းျပည္အတြက္ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးထားရန္လည္း အရးႀကီးပါသည္။ လူငယ္မ်ားကို အေျခမခံဘဲ အနာဂတ္မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။ လူငယ္အင္အားကို ေကာင္းစြာ မစီမံႏိုင္သည့္တိုင္းျပည္မွာ ေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့မည္သာျဖစ္သည္။

လူသားရင္းျမစ္ကို ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝ သာယာလွပေရးကို အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ လူငယ္အင္အားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံသည္သည္သာ အနာဂတ္တြင္ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္မည္သာ။

(Ref : Youth empowerment, education, employment key to future development, UN)

Powered by Bullraider.com