အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ မိုဘိုင္းလ္ လူငယ္မ်ား

https://cdn.techinasia.com/wp-content/uploads/2015/01/indonesia-phone-users.jpg

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္ လူငယ္ေပါင္း သန္း ၂၄၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အသက္ ၃၀ ေအာက္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကို အလြန္တန္ဖိုး ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ လြန္ေျမာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ၁၉၆၆ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပါင္းမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကို လြန္ေျမာက္လာခ်ိန္ကတည္းက အလယ္အလတ္ လူတန္းစားေတြ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားကို မိဘမ်ားက ပိုၿပီး ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေတြ ေပးလာၾကသည္။ အနာဂတ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ား ျဖင့္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ဆူဟာတိုေခတ္ New Order ဆိုသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေခတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စတင္ခဲ့ သည္ဟုဆိုရမည္။ တစ္နည္းဆိုရင္ ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္တစ္ခုအေပၚ စတင္မိၿပီး အင္ဒိုနီးရွားသည္ အေရြ႕တစ္ခုကို ေရာက္လာခ်ိန္ဟုလည္း ဆိုနိုင္သည္။ ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ပညာေရးတြင္ ကမၻာ့မူလတန္းပညာ သင္ၾကားေရးအဆင့္မ်ားအတိုင္း စတင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ကမၻာ့ပညာေရး စနစ္ကို သူတို႔လူငယ္မ်ားအတြက္ စတင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္ႏွင့္ စိတ္ကူးသည္ လူငယ္မ်ားအား ကမၻာကို ႐ႈျမင္တတ္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုရမည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳေနမႈသည္ ၁၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာကို လူငယ္ မ်ား အသံုးျပဳေနမႈမွာ ကမၻာ့တတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ လူငယ္တိုင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ႐ူးသြပ္စြာ သံုးစြဲေနျခင္းမွာ ေၾကာက္ခမ္းလိလိျဖစ္သည္။

အေနာက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနမႈေတြကလည္း တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ မေတာ္မေလ်ာ္ပံုေတြ ရယူ ၾကည့္႐ႈေနမႈမ်ားလည္း အလြန္မ်ားသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္မွ မေတာ္မေလ်ာ္ပံုမ်ား ရယူေနမႈ မ်ားကို ဥပေဒထုတ္ၿပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လူငယ္ေတြက ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္း ေနာက္ကို လိုက္ကုန္သည္။ ႐ိုးရာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာကုန္သည္အထိ ျဖစ္လာၾကသည္။ လူငယ္ေတြ ေက်းလက္ကိုစြန္႔ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္သလိုလာေရာက္ အသက္ေမြးေနၾကသည္။ ၿမိဳ႔ေပၚတြင္ လူငယ္ေတြ ပံုလာသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကလည္း နည္းပါးလာသည္။ ပညာေတြ သင္ၿပီး ပညာတတ္ေတြ မ်ားလာေသာ္လည္း ဘြဲ႔ရ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရကလည္း အလြန္မ်ားလာခဲ့ရသည္။ ေတာက ေနၿမိဳ႔တက္လာ၊ ပညာေတြသင္၊ အစိုးရအလုပ္တစ္ခုခု ရရာဝင္လုပ္ၿပီး လူငယ္ေတြ ၿမိဳ႕တြင္ ၿပံဳတိုးေနမႈအား မတားဆီးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္လာသည္။

မိဘေတြကလည္း ေတာမွာေနၿပီး သူတို႔လို ဘဝေတြကို ေသဆံုးရမည့္အစား သားသမီးေတြ ၿမိဳ႕တက္ကာ ပညာရွာ၊ အလုပ္ရွာ၊ ၾကင္ယာရွာျခင္းမ်ားကို အေကာင္းဘက္ကေတြးၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေတြကလည္း ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါလာသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး ဘာလုပ္ရ လုပ္ရ ဘဝေတြကို ရင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။

ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ားကို မ်က္စိက်စရာျဖစ္လာသည္။ အနာဂတ္ကို စိတ္ပ်က္ေနေသာ ပညာတတ္အင္ဒိုလူငယ္မ်ားက ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုၿပီး စိတ္ထက္သန္လာၾကသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈမ်ားက အင္ဒိုနီးရွားမွ လူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိ ေလာက္ေအာင္ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ဘဝတြင္ ေကာင္းရာမြန္ရာအေနအထားေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး ဘာရရ လုပ္ရန္မွတစ္ပါး အျခားအေၾကာင္းမျမင္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ကလည္း ႀကီးမားလြန္းလွသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ အားကိုးေၾကာင္း မည္မွ် တဖြဖြ ေျပာေန သည္ဆိုေစ လူငယ္ေတြက သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မယံုၾကည္စြာျဖင့္ ဘဝအတြက္ ျပည္ပထြက္ေနၾကကာ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ေအာက္က်ခံေနၾကရသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

(Ref: Indonesia’s mobile youth, Kathryn Robinson, ANU)

Powered by Bullraider.com