ကေလးႏွင့္ အိပ္စက္ျခင္း

http://my3littlebirdsblog.com/wp-content/uploads/2016/11/sleeping-baby.jpg

ကေလးအရြယ္တြင္ အိပ္စက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ ေမြးစကေလး၊ ေလးဘက္သြားကေလး၊ လူႀကီးတို႔၏ အိပ္စက္ခ်ိန္ ကြာျခားေကာင္း ကြာျခားနိုင္ပါသည္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အိပ္စက္ခ်ိန္ အနည္း အမ်ား ကြာျခားသည္။ ကေလးအရြယ္မ်ားတြင္ အိပ္ခ်ိန္ပိုၿပီး လိုအပ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ အိပ္ရမည္နည္း

ကေလး လူႀကီး အားလံုး အိပ္စက္ရန္ လိုအပ္သည္။ လူသားတို႔သည္ ဘဝ၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးရသည္။

ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ ကေလးက ကစား၊ လူငယ္က စာသင္၊ လူႀကီးမ်ားက အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာသည္ လူသားတို႔ အိပ္စက္ေနခ်ိန္တြင္လည္း အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဥပမာ ေမွာင္လာလွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းမွ ဟိုမုန္းဓာတ္မ်ား ပိုၿပီး ထုတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုၿပီး အိပ္စက္ရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အိပ္စက္ေနခ်ိန္တြင္ သူတို႔ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကရသည္။

ၾကက္အိပ္ ၾကက္ႏိုး၊ ဆင္ေအာ္လို႔ မႏိုး

အသက္အရြယ္တိုင္းတြင္ သူ႔အတိုင္းအတာ အပိုင္းအျခားႏွင့္သူ အိပ္စက္ျခင္းမ်ားရွိသည္။

-       ၾကက္အိပ္ၾကက္ႏိုးဟုေခၚသည့္ ခုအိပ္ ခုႏိုးသေဘာတရားကို REM (rapid eye movement) ဟုေခၚသည္။

-       ဆင္ေအာ္လို႔မႏိုးဆိုသည့္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ေနျခင္းကို NERM (non-rapid eye movement) ဟုေခၚသည္။

ဖ်တ္ခနဲႏိုးလိုက္သည့္အခါတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ အိပ္စက္ေနသည္ဟု မထင္ရေပ။ အိပ္မက္မ်ား မက္ေနသည့္ အခါတြင္လည္း မိမိကိုယ္မိမိ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ဟု မထင္ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တတ္သည္။

ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သည့္အခါ စိတ္ၾကည္လင္ လန္းဆန္းေနတတ္သည္။ အိပ္ေပ်ာ္လွ်င္ ေရာဂါလည္းကင္းႏိုင္ သည္။ ဆင္ေအာ္လို႔ မႏိုးဆိုရေလာက္ေအာင္ ဝန္းက်င္တြင္ မည္မွ်ဆူညံေနပါေစ အိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္းမ်ိဳးကိုေခၚ ပါသည္။

အိပ္စက္မႈ သံသရာ

ကေလးမ်ားအတြက္ အိပ္စက္ျခင္းကို တိုင္းတာရာတြင္ မိနစ္ ၃၀ မွ မိနစ္ ၅၀ အတြင္း အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းအိပ္ ခ်က္ခ်င္းနိုးတတ္သည္။ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ျပန္ႏိုးလွ်င္ REM အိပ္စက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ က်န္းမာသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာအိပ္စက္တတ္ သည္။

NERM အိပ္စက္သူသည္ မိနစ္ ၉၀ ခန္႔အထိ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္တတ္သည္။ သူတို႔ကို တစ္ခုခုက အေႏွာက္ အယွက္မေပးလွ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ေနတတ္သည္။ ကေလးမ်ားကို အသံ သို႔မဟုတ္ ျခင္၊ ပုရြက္ဆိတ္စသည္တို႔ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ေပးသင့္သည္။

အိပ္ခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္

အသက္အရြယ္အလိုက္ အိပ္စက္ခ်ိန္ ကြာျခားနိုင္သည္။ ေမြးဖြားစအရြယ္တြင္ သူတို႔အခ်ိန္ရတိုင္း အိပ္ေနႏိုင္ သည္။ သူတို႔တြင္ မၾကာခဏ REM သေဘာျဖင့္ အိပ္လိုက္ ႏိုးလိုက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ ဇီဝေဗဒ သေဘာတရားအရ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းပင္။

အသက္ ၃ နွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားတြင္ REM အေနျဖင့္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္သည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အိပ္စက္ေပလိမ့္မည္။

ေျခာက္လေအာက္ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ေန႔ေရာညပါ အိပ္စက္ေနတတ္သည္။ သံုးလမွ ေျခာက္လၾကား ကေလးမ်ားသည္ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ တစ္ခ်ိန္လွ်င္ ၂ နာရီခန္႔ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္ခန္႔ အိပ္စက္တတ္သည္။ သူတို႔သည္ တစ္ညလွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ႏိုးေနတတ္ၾကသည္။

အသက္ ၆ လမွ ၁၂ လၾကားတြင္ ၆ လသားမ်ားသည္ ညအခ်ိန္တြင္ အမ်ားဆံုး အၾကာဆံုး အိပ္စက္တတ္ သည္။ ၆ လမွ ၁၂ လၾကား ကေလးမ်ားသည္ ည ၆ နာရီႏွင့္ ၁၀ နာရီၾကားကို အမ်ားဆံုးႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ ေလ့ရွိသည္။ သူတို႔သည္ မိနစ္ ၃၀ အိပ္ၿပီးတိုင္း ျပန္ႏိုးေကာင္း နိုးႏိုင္သည္။

ကေလးတိုင္းလိုလို ညအခ်ိန္တြင္ ၆ နာ၇ီ ဆက္တိုက္ေလာက္နီးပါး အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္သည္။ ညအခ်ိန္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္ႏိုးသူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းခန္႔မွာ တစ္ညလွ်င္ သံုးႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္ ျပန္ႏိုးတတ္သည္။

အသက္ ၆ လမွ ၁၂ လအတြင္း ကေလးမ်ား၏ ၈၅ မွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေန႔ခင္းအခ်ိန္ တစ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္တတ္သည္။ ထိုအိပ္ခ်ိန္မွာ ၁ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၂ နာရီခန္႔ၾကာတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ား ေန႔ခင္းကို ၾကာၾကာ အိပ္တတ္သည္။

ညအခ်ိန္မၾကာခဏႏိုးျခင္းသည္ ကေလး၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ မိဘႏွင့္ ခြဲအိပ္ရျခင္းမွာ သူတို႔အတြက္ ေသာကတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ခြဲသိပ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၿပီး ၾကာလာလွ်င္ အသားက်သြား တတ္သည္။

ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔ခင္းတြင္ အနည္းဆံုးအိပ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ေပးကာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသင့္ပါသည္။

(Ref : About Sleep, Rising Child Network)

Powered by Bullraider.com