ဂ်ပန္ဆရာတို႔၏အရည္အခ်င္း

http://www.srnschool.org/home/scs_photo/files/attach/images/118/334/001/ce5d306e62f138a489950b2afa12d827.JPG

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားျခင္း (ဆရာ) အလုပ္သည္ အလြန္ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထက္လည္း လစာေကာင္းၾကသည္။ လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိသည္ အလယ္တန္းျပအဆင့္ ဆရာတစ္ဦးသည္ OECD ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆရာမ်ားထက္ လစာမ်ားသည္။ OECD နိုင္ငံမ်ားက ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေဒၚလာ ၄၁,၇၀၁ မွ်သာရၿပီး ဂ်ပန္ မူလတန္းဆရာတစ္ဦးက ေဒၚလာ ၄၉,၄၀၈ ခန္႔ရျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ဂ်ပန္တြင္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းမွာ ျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္သည့္ ဆရာ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိမိတို႔သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳယူထားသည့္ ဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ေက်ာင္းဆရာအမ်ားစုကလည္း ေက်ာင္းဆရာဘဝကို ပင္စင္ယူသည္အထိ လုပ္ကိုင္သြားၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေက်ာင္းဆရာစုေဆာင္းျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာခန္႔ထားျခင္းကို ပညာေရးပ႐ိုဂရမ္ေက်ာင္းဆင္း ဘြဲ႔ရလာသူမ်ားအား ဦးစားေပး ခန္႔ထားေလ့ရွိသည္။ ပညာေရး ဆရာအတတ္သင္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ဂ်ဴနီယာေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ ဆရာလုပ္ခ်င္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ထိုပ႐ိုဂရမ္ကိုတက္ၿပီး ဘြဲ႔လက္မွတ္တစ္ခုခု ရယူထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးဆရာအတတ္သင္လက္မွတ္သည္ပင္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို ၁၅ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုလက္မွတ္ကို ဂ်ဴနီယာေကာလိပ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္သည္။

အဆင့္ျမင့္ ဆရာအတတ္သင္လက္မွတ္မ်ားကို Master ဘြဲ႔မ်ားဆက္တက္၍လည္း ရယူနိုင္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တြင္ ဆရာမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔တစ္ခုခုကို ရယူထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာ တစ္ဦးတြင္ ဆရာအတတ္သင္လက္မွတ္ သံုးဆင့္မွ် ကိုင္ထားရန္လိုသည္။ ဆရာအတတ္သင္လက္မွတ္၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳ လက္မွတ္၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား မဟုတ္ေသာ ဂီတ သို႔မဟုတ္ ပန္းခ်ီ တစ္ခုခုတြင္ ထူးခၽြန္လက္မွတ္ရထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ရန္လိုသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာလုပ္ျခင္းမွာ အလယ္အလတ္တန္းစားအဆင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္သည္။ ဆရာအလုပ္ကို လစာေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က ဆရာအလုပ္ လုပ္သူမ်ားကို အျခားဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ေပးထားသည္။ ဆရာတစ္ဦး၏ ဝန္ထမ္းလစာသည္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ထက္လည္း ပိုမ်ားသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး အလယ္တန္းျပဆရာတစ္ဦး၏ လစာမွာ ၂၇,၉၉၆ ေဒၚလာ ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိပ္တန္းဆရာမ်ားမွာ ၆၂,၄၄၁ ေဒၚလာခန္႔ရရွိၾကသည္။

ဆရာအတတ္သင္တန္းမ်ား

ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာနက ေပးအပ္သည့္ ဘြဲ႔လက္မွတ္တစ္ခုခုကို ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသည့္ သင္႐ိုးမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္သည္။ ဆရာအတတ္သင္တန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရသည္။

ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို နယ္ပယ္ ငါးရပ္စစ္ေဆးသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကား၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဆရာအတတ္သင္ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ စစ္ေဆးသည္။ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာအတတ္ ပညာရပ္မ်ားအျပင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည္။

ဆရာအတတ္သင္တန္းမ်ားမွ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုၿပီးလွ်င္ လက္ေတြ႔တန္းကို သံုးပတ္ဆင္းၾကရသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းဆရာေလာင္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းကို တစ္ပတ္ ထပ္တက္ရသည္။ ဘက္စံုထူးခၽြန္သည့္ဆရာမ်ားကိုသာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားက ငွားရမ္ခန္႔ထားေလ့ ရွိသည္။ ဆရာမ်ားကို ခန္႔ထားရန္အတြက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴး ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊ စာစီစာကံုးမ်ား ေရးခိုင္းျခင္း၊ ဆရာလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေမးျခင္း၊ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္မွ ခန္႔ၾကသည္ကမ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႔သင္ခိုင္းၿပီး သေဘာက်မွခန္႔သည္။

ဆရာကိုခန္႔ရာတြင္လည္း တစ္ႏွစ္ အစမ္းခန္႔အေနျဖင့္ စတင္ခန္႔သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း သင္ၾကားမႈ အရည္ အေသြးကို ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သည္။ ထိုအလုပ္သင္တစ္ႏွစ္အတြင္း စီနီယာဆရာႀကီးမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ယူရသည္။ ေက်ာင္းဆရာ သမဂၢဝင္ၿပီး လႈပ္ရွားရသည္။ ဆရာတိုင္းထံက အႀကံဉာဏ္ အကူအညီကို ရယူရန္မလိုေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားရွိေၾကာင္း သတိျပဳရသည္။ အစမ္းခန္႔ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္မွ ဆရာဆိုသည့္လမ္းကို ဆက္ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းၾကရသည္။

လုပ္ငန္းအဆင့္တက္လွမ္းျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွဆရာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကသာ အဆင့္ဆင့္ တိုးျမင့္သြားရသည့္သေဘာရွိသည္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ စသည္ျဖင့္ ရာထူးအဆင့္ကို ခြဲခားျခင္း မရွိဘဲ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ေရာက္ရန္ Teacher > Head Teacher > Principle ဟူ၍သာ ခြဲျခားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လုပ္သက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးထားသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ သင္ၾကားမႈေကာင္းသည့္အေပၚ မူတည္ၿပီး လစာလည္းမတူညီေပ။ မူလတန္းလစာသည္ ေက်ာင္းအုပ္ထက္ လည္း မ်ားေကာင္းမ်ားႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ဘဝမေရာက္ေပ။ ေက်ာင္းဆရာဘဝတြင္ ေဒၚလာ ၂၇,၀၀၀ မွ ေဒၚလာ ၇၀,၀၀၀ အထိ ပင္စင္မယူမခ်င္း အရည္အခ်င္းအေပၚမူတည္ကာ ခံစားခြင့္မ်ားရွိႏိုင္သည္။ လစာတိုးျခင္း အတြက္ အဆင့္ေပါင္း ၃၆ ဆင့္ေလာက္ကို ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ လစာခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ အဆင့္ ၂၀၊ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ခြင့္ ၁၅ ဆင့္ေလာက္ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ရာထူးရၾကသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္တိုင္း လစာမေကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ရွိသည့္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မက္ေမာၾကသည္။

(Ref : Center on International Education Benchmarking)

Powered by Bullraider.com