ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ျမန္မာ့ပညာေရး

https://www.adb.org/sites/default/files/styles/content_media/public/content-media/5318-mya-new-chapter-05.jpg?itok=1jLOBKgn

နိဒါန္း

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ပညာေရးသည္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ျမင့္မားေၾကာင္းကုိ စီးပြားေရး ပညာရွင္အမ်ားအျပားက သီအုိရီမ်ား၊ ၎တုိ႔အေပၚ သက္ေသျပ အီေကြးရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သက္ ေသျပခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။ သီအုိရီ မ်ားက မီးေမာင္းထုိးထားေသာ ထို အမွန္တရားကို အာရွထိပ္တန္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သက္ေသျပခဲ့ျပန္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးသည္  ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အေရအတြက္၊ နည္းပညာသစ္မ်ား လက္ခံရယူႏုိင္ျခင္းစြမ္းရည္၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ လုပ္သားတစ္ဦးခ်င္း၏ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္မႈပမာဏတုိးျမႇင့္ကာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဆီသုိ႔ မမွိတ္မသုန္ ဦးတည္ေစသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္။

ဆုိခဲ့ၿပီးသလုို စီးပြားေရးတုိး တက္မႈ၏ တြန္းအားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးျဖစ္ေပရာ ပညာေရးမည္ကာမတၱ ပညာေရးမွာမူ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ မည္သည့္တြန္းအားမွ် ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ဆုိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအား မျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ရေပမည္။

အာရွအင္အားႀကီးႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ သမုိင္းထဲက ပညာေရးအေလးေပးမႈမ်ားအား ေယဘုယ်ႏႈိင္းယွဥ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက အတူတူ တာထြက္ခဲ့ၾကသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ကုိရီးယားတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးတက္ကာ အင္အားႀကီးမားလာေနသည္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ ေတြ႕ေနရသည္။ အဆုိပါ သုံးႏုိင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားတြင္ မတူညီမႈမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေသာ တူညီမႈမ်ားထဲက ထင္ရွားအားေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပညာေရးအေလးေပးမႈပင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာဆုိလွ်င္ သမုိင္းအစဥ္အဆက္ကပင္ ဘုရင္မင္းျမတ္အတြက္ မွဴးမတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကြၽမ္ယြမ္ပညာရွိစာေမးပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ယ္၀န္းေသာ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခံ ပညာရွိလူငယ္လူရြယ္မ်ားျဖင့္ ဗ်ဴ ႐ုိကေရစီယႏၲရားတည္ေဆာက္ကာ အင္ပါယာလည္ပတ္မႈစနစ္ကုိ အသက္သြင္းသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိပါသည္။ ကုိရီးယားတြင္ ထုိမွ် အဆင့္ေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ပညာရွိစာေမးပြဲက်င္းပသည့္ အေျခအေနအထိေတာ့ ေရာက္ဖူးပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ လိပ္ေပါင္း ေျခာက္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။(ျမန္မာျပည္တြင္အခုအခ်ိန္အထိ အစုိးရပုိင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာလိပ္အေရအတြက္မွာ ငါးခုပင္မရွိသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ)ျမန္မာျပည္သမုိင္းတြင္မူ ပညာရွိစာေမးပြဲ က်င္းပကာ မင္းမႈထမ္းအမတ္ခန္႔ထားသည့္စနစ္ မရွိခဲ့ပါ။ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း စာေမးပြဲက်င္းပကာ ရာထူးခန္႔ထားသည့္ စနစ္အဆင့္အထိ မေရာက္ခဲ့ပါ။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္မွ ပညာေရးအေလးေပးကာ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မင္းတုန္းမင္းနတ္ရြာစံၿပီး သားေတာ္သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စုိးစဥ္းမွ်မႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ လြန္စြာမွ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမုိင္းထဲမွ အၾကမ္းဖ်င္းသုံးသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ပညာေရးအေပၚအေကာက္အယူမ်ား

ယခုတစ္ခါ ပညာေရးအေပၚ ျမန္မာတို႔၏ အေကာက္အယူမ်ားအား ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ုပါမည္။ ေရွးျမန္မာစကားပုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာတုိ႔သည္ ပညာေရး အေလးေပးေစရန္ ၫႊန္ျပထားသည္ကုိ အားတက္ဖြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ပညာေရႊအုိး လူမခုိး၊ ပညာသမာ အာဘာနတၱိ၊ပညာႏွင့္တူေသာ အလင္းေရာင္သည္မရွိ စသည္ျဖင့္ ရွိေသာ္လည္း ေရွးစကားပုံမ်ားက ၫႊန္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာမ်ား တကယ္လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိကုိ ဆန္းစစ္ေသာ္ လုိက္နာမႈမရွိပါဟု သက္ေသျပႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိလာရပါသည္။ ကုိလုိနီေခတ္ အုိင္စီအက္စ္သမားမ်ားအား အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္မ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကျခင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ အုိင္စီအက္စ္ဦးတင္ထြဋ္အား အစုိးရအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈအၿပီး ဦးႏုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ထည့္သြင္းခန္႔ ထားမႈမရွိေတာ့ျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ ပညာတတ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအား အခုခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အေလးေပးမႈ၊ အေလးထားမႈမရွိျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားအား အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားလွ်င္လည္း လုိသုံးသေဘာထားရွိျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာတို႔သည္ ပညာေရးအား ပညာေရးသက္သက္ သန္႔သန္႔စင္စင္ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ျခင္း မျပဳပါဘဲ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚျဖင့္ ေရာစပ္ေတြးေခၚျခင္း၊ ပုိဆုိးသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအေတြးနည္းျဖင့္သာ ေတြးေခၚကာ အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွ အျဖစ္မ်ားကုိ ျမင္သာေစရန္ ထုတ္ႏုတ္ ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း မတူယုိးစြဲမ်ား ရွိပါ သည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ား

ပညာေရးအေပၚထားရွိေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ စံႏႈန္းမ်ားသည္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ပါသလားဟု ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းသည္ အသက္တမွ် အေရးပါပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိပါက အသစ္တီတြင္ႏိုင္စြမ္း (Creativity) ေဖာက္ထြက္ ဖန္တီးမႈ (Innovation)သည္ ယေန႔ေခတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ Creativity Expert တစ္ဦးျဖစ္သူ Ken Robinson ၏ အလုိအရ ပညာေရးဟူသည္ အဓိကအခ်က္ သုံးခ်က္သာရွိသည္။ ၎တို႔မွာ မတူကြဲျပားမႈ၊ နက္႐ႈိင္းစြာစိတ္ပါ ၀င္စားမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီတြင္ႏုိင္မႈတုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈကုိ အျပည့္အ၀သေဘာေပါက္ လက္ခံရမည္။ ၿပီးေနာက္ ကေလးတို႔စိတ္ပါ၀င္စားသည္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခြင့္ျပဳရမည္၊ ထုိအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား တကယ္အျပည့္အ၀က်င့္သုံးပါက ကေလးတုိ႔အသစ္ တီတြင္ႏုိင္စြမ္း မီးကုန္ယမ္းကုန္ ထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္းေရာ္ဘင္ဆင္က အဆုိျပပါသည္။ ပညာေရးသေဘာကုိ လုိက္စားၾကေသာ သူမွန္သမွ် ခန္းေရာ္ဘင္ဆင္၏ အဆုိအား ရာႏႈန္းျပည့္သေဘာတူပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွ မိဘမ်ား ျမန္မာျပည္မွ ဆရာမ်ား ေျဖဖို႔လိုပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခန္းေရာ္ဘင္ဆင္အဆိုအတိုင္း မည္မွ်လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါသနည္း။ ႐ိုး႐ိုးသားသားေျဖၾကဖို႔ ၀န္ခံဖို႔လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသည္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္တြင္မူ ျမန္မာ့ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ အမိန္႔နာခံမႈ၊ တညီတညာတည္း ျဖစ္မႈ၊ ေခတ္ေဟာင္းစက္မႈမိုဒယ္ကို က်င့္သံုးမႈ (ဆုိလိုသည္မွာ အေရအတြက္ အဓိကထားမႈ)၊ မိဘမ်ား၏ အတၱႏွင့္ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ စံလြဲမႈတို႔ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းက လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးတစ္ရပ္တြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မည္မွ်အံေခ်ာ္ေနသည္ကုိ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ထိုသို႔ အံေခ်ာ္ေနရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပရာ ထိုသို႔အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္မွ တိမ္းေစာင္းပံု ပ်က္ေနေသာစနစ္ႏွင့္ ထိုစနစ္၏ ေျခလက္မ်ားျဖစ္ေသာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမက်ေသာ မမွန္ကန္ ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္၏လြဲမွားေနေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ျမန္မာ့ပညာေရး၏ အႀကီးဆံုးေသာ အလြဲအမွားတစ္ခုမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ႏွစ္တြင္ ဘဲြ႕ႀကိဳသင္တန္းအမ်ားစုကုိ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ၾကရသည့္ စည္းမ်ဥ္းပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္ေနမွ တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳသည္ကုိ စဥ္းစား၍မရ ေတာ္ေတာ္ၾကာစဥ္းစားမွ ေရးေရးေလးေပၚလာသည္မွာ ဘဲြ႕ရကိန္းဂဏန္းမ်ားေစရန္ ႀကံ ေဆာင္ျခင္းေပေလာဟု အေတြးရ မိပါသည္။ ထိုလြဲမွားေသာ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ မတက္ႏုိင္ေသာ လူငယ္မ်ား၊ ကိုယ့္စရိတ္ကိုယ္ရွာ ပိုက္ဆံစုေဆာင္းခ်ိန္မရ၊ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္သို႔သာ အၿပံဳလုိက္ေရာက္ရွိကာ စိတ္၀င္စားမႈကို ေဘးခ်ိတ္၊ ဘဲြ႕စာရြက္တစ္ရြက္ ဘာရရဆုိၿပီး သေဘာပိုက္လာၾကေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား နစ္နာရသည္။ တိုင္းျပည္လည္း နစ္နာရသည္။

ေနာက္လြဲမွားေသာ စည္းမ်ဥ္းမွာ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြမက်င္းပဘဲ တကၠသိုလ္၀င္တန္းရမွတ္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ေသာပံုစံျဖစ္သည္။

ဇီ၀ဘာသာတဲြျဖင့္ အမွတ္ (၄၇၀) အထက္ရေသာ ေက်ာင္းသားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအထူးျပဳ တကၠသုိလ္ဆက္တက္ႏုိင္သည္ဆိုျခင္းမွာ မည္သုိ႔မွ်အဆီအေငၚ မတည့္ပါေခ်။ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြရမွတ္ကိုသာ တစ္ခုတည္းေသာ အဆံုးအျဖတ္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ က်ဴရွင္စနစ္ ေရပန္းစားလာၿပီး ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရပါသည္။ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈထက္ အမွတ္ကိုသာ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္ အမဲလိုက္စနစ္အျဖစ္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

အျခားလဲြမွားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္းရွိပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးဟုတ္၊ မဟုတ္ အေျဖထုတ္ျပလိုရင္းသာ ျဖစ္၍ ဤမွ်ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီဟု ယူဆပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးကသာလွ်င္ စီးပြားတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခုလက္ရွိ ျမန္မာ့ပညာေရးသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးမဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအတြက္ အစိုးရတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း လူထုကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္းရွိသင့္ သေလာက္ေတာ့ရွိပါသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ပစ္မထားသင့္၊ လက္ရွိတြင္မူ ျမန္မာ့ပညာေရးအား ပစ္ထားၾကပါသည္။ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မွာ အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသင့္ပါသည္။

လ်ာထား ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပညာေရးအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မသတ္မွတ္ေပး၍ တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ေတာ့ ဖုန္းသံုးစဲြခြန္အား မႏွစ္က ပညာေရးအသံုးစရိတ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္း ေပးခဲ့သည္ကိုေတာ့ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ျမန္မာ့့ပညာေရးသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အမွန္ပင္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္ ကိုက္ညီေသာ ေမြးထုတ္မႈေတာ့ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအေရအတြက္ကို လက္ရွိျမန္မာ့ပညာေရးရာခုိင္ ႏႈန္း ထက္၀က္စာ၊ တစ္စိတ္စာမွ်ပင္ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ပါ။ ပိုလွ်ံေနသည္မွာ တကယ္မတတ္ေသာ ဘဲြ႕ရလူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳးအစားမကိုက္ညီျခင္း၏ ရလဒ္မွာေတာ့ ေျမျပင္ႏွင့္ထိလုနီးပါး တစ္ဦးခ်င္းထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ရင္နာစရာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ သတ္သတ္စီမဟုတ္၊ သံေယာဇဥ္ႀကီးၾကေသာ တဲြဖက္ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 7 Day Journal,

Powered by Bullraider.com