ဝါသနာကုိအရင္းခံ ကၽြမ္းက်င္ရန္အားထုတ္

Category: အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Published on Thursday, 16 October 2014 02:26
Written by အယ္ဒီတာ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Center_for_Scientific_Education.jpg

ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဝင္ ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ရွိေနသကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္ေသးဘဲ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးေနၾက သူမ်ားလည္းရွိကာ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မွ မေရာက္ဘဲ၊ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္းမရွိဘဲ မိဘအ ရိပ္ေအာက္မွာ ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လူငယ္တုိင္းတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိယ္စီ ရွိၾကပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရာတြင္ မည္သုိ႔ေရာက္ေအာင္သြားၾက မည္ဆုိသည္က အေရးႀကီးပါသည္။ လူငယ္တစ္ဦးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္လွေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူငယ္အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔လုပ္ကုိင္လုိသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေရဆုံးေျမဆုံးအထိ လိုက္ပါလုပ္ကုိင္ကာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည္အထိ လုပ္ကုိင္လုိသူနည္းပါးေၾကာင္း ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မိမိဝါသနာျဖင့္အရင္းခံကာ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ ကုိင္ႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ကုိင္လုိသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကုိ ဝါသနာျဖင့္ အရင္းခံေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္သင့္ေပးသည္။ သုိ႔မွသာ အနစ္နာခံလုပ္ကုိင္ရမႈမ်ားကုိ ဝါသနာ ျဖင့္သာေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကုိရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ ယင္းတုိ႔၏ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ဝါသနာကုိ အရင္းခံကာ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈသရဖူကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမၻာေက်ာ္လူငယ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Tumblr ကုိတည္ေထာင္ ခဲ့သူ ေဆာ့ဖ္ဝဲပညာရွင္ ေဒးဗစ္ခါ့ပ္သည္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္သာရွိၿပီး ယခုအခါကမၻာ့အသက္အ ငယ္ဆုံး သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တည္ေထာင္သူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဇူကာဘတ္သည္လည္း ယခုအခါသန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ကမၻာ့အႏွံ႔ တြင္ ယင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ား မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ဝါသနာႏွင့္အနစ္နာေပါင္းစပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေအာင္ျမင္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းပညာကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ ဝါသနာကုိအရင္းခံကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသူနည္းပါးသျဖင့္ ယခုကဲ့ သုိ႔ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသူမ်ား ထြက္ေပၚမႈနည္းပါးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအေျခအေနသည္ တုိင္းျပည္၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္ရွားပါးမႈႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေန သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ရမည့္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ တစ္ခုရၿပီးေရာဆုိကာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမၾကာခဏေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကုိင္ ၾကရရင္း အခ်ိန္မ်ားကုန္ဆုံးၾကရမႈမ်ဳိးကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနရမႈမ်ားရွိေနေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းယေန႔အ ခ်ိန္အခါတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပြင့္လင္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယင္းသုိ႔ပြင့္လင္းလာေနသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတုိ႔ဝါသနာ ကုိ အေျခခံကာ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရ ပါသည္။

Democracy Today Daily

ေအာက္တိုဘာ (၆) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com