သမၼတအိုဘားမား၏ ပညာေရးအေမြ

http://aceonlineschools.com/wp-content/uploads/2009/07/obama_ed21.jpg

သမၼတအိုဘားမား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သူ႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။ သူလည္း ပညာေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ မူဝါဒ မ်ားခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူမၾကာမီ အနားယူသည့္အခါ ရီပတ္ဘလီကန္ တို႔၏ လက္ထဲတြင္ သူေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ထားရစ္ခဲ့ရေပေတာ့မည္။ သူေမွ်ာ္မွန္းခဲကာ ခ်မွတ္ခဲ့ ေသာ ပညာေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ေနာက္တက္မည့္သမၼတက လိုက္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည္လား ပညာေရးသမားေတြ စဥ္းစားေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။

သမၼတအိုဘားမားသည္ အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာင္းမ်ားေပၚထြန္းေရး၊ လူတစ္ဦးခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈမွသည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားဆိုသည့္ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို အထူးအေလးထားသူျဖစ္သည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ဘဝအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း သူကခံယူထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ သူ႔လက္ထက္က အထက္တန္း ေအာင္လက္မွ ရၿပီးသူမ်ား၏ လစာသည္ ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ လက္မွတ္ရမ်ားအေနျဖင့္ လစာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခုခုကို ရရွိလိုက္ပါက ၆၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ လစာမ်ားတိုးျမႇင့္ရခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္အလုပ္သမားဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေတြ႔ရသည္။

အိုဘားမားက

“မစ္ရွဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ဒီလိုဘဝမ်ိဳးကို မိဘေတြေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလို႔လည္း ေရာက္လာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆက္အသြယ္ေကာင္းလို႔သာ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္လာၾကတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းေတြမွာ ေနထိုင္ခဲ့ရတယ္။ အလုပ္ေတြရခဲ့တယ္။ ႀကိဳးစားၿပီး ဒီဘဝမ်ိဳး ေရာက္လာခဲ့ ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုရွင္းျပသည္။ သူက ပညာ၏တန္ဖိုးေလးစားစရာေကာင္းပံုကို ရွင္းျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ထင္ရွားသည့္ နယ္ပယ္သံုးခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

(၁) ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အလုပ္ရရွိႏိုင္မည့္ အလုပ္ႏွင့္ပညာေရးကို ဆက္စပ္ေပးသည့္အစီအစဥ္

(၂) ေကာလိပ္တက္ရသည့္ စရိတ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး၊ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္စည္းက်ပ္ေကာက္ခံေပးခဲ့ျခင္း

(၃) ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆရာ့အရည္အေသြးႏွင့္ ဆရာ့အတတ္ပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပး ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုနွစ္က သမၼတအိုဘား စတင္တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက က်ဆင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးမေကာင္းခ်ိန္တြင္ ပညာေရးကို တိုးျမႇင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကလည္း သူ႔အတြက္ ေသေရး ရွင္ေရးျဖစ္ေနသည္။ သူက ကြန္ဂရက္ကို ပညာေရးအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၀၀ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ စည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။ သူအေထာက္အပံ့ေကာင္းခဲ့သျဖင့္ စီးပြားပ်က္ကပ္ဆိုက္ေနခ်ိန္မွာပင္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရရွိေစမည့္ ပညာေရးမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးသင္ၾကားခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးျမင့္မားေရးႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားဘဝျမင့္မားေရးဆိုသည္မွာ ေတာ္႐ံုသမၼတမ်ား စဥ္းစားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ အိုဘားမားသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု စိတ္ဆံုး ျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သူ႔ယခင္ သမၼတမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရွ္ႏွင့္ ကလင္တန္တို႔လက္ထက္ကတည္းက အေကာင္ အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပညာေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးသည္။ သူဦးတည္ ထားသည့္ ပညာေရးႏွင့္ ဆရာမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားေစေရးတို႔ကိုလည္း စိတ္ထဲတြင္အၿမဲထားရွိသည္။

ပညာေရးအဆင့္ျမင့္မားေရးအတြက္ အိုဘားမားသည္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံခန္႔ အသံုးျပဳၿပီး ဆက္တိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ STEM ဆိုသည့္ သိပၸံအေျခခံပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ဆရာေတြကို သင္တန္းေတြေပးသည္။ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား အျမန္ဆံုးခ်ေပးၿပီး သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခၤ်ာပညာမ်ား အေလးေပးသင္ၾကားရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရးျဖစ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လိုက္ၿပိဳင္ခိုင္းသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကို အိုဘားမားသည္ သူ႔ယခင္သမၼတမ်ားထက္ အေကာင္အထည္ အေဖာ္ႏိုင္ဆံုး သမၼတတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ သူက အေမရိကပညာေရးကို ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာပညာသည္ အနာဂတ္ပညာေရးျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူသည္ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္မည္၊ စီးပြားေရးကို စိုးမိုးႏိုင္မည္ဟု သူက ခံယူထား သည္။

ေနာက္တက္လာမည့္ သမၼတသစ္က သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ား၊ တီထြင္မႈမ်ားကို သိပ္ အထင္မႀကီးသည့္ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ သမၼတအိုဘားမားသည္ သူ႔ယခင္ သမၼတေဟာင္းမ်ား ခ်မွတ္သြားသည့္ ပညာေရး ေပၚလစီမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမလုပ္ဘဲ တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ႀကံေဆာင္ျပသြား သည္။ ပညာျမင့္မွ ဘဝျမင့္မည္ဟု သူက ခံယူထားသည္။ နည္းပညာသည္သာ ဘဝကို ကယ္တင္လြတ္ ေျမာက္ႏိုင္မည္ဟု လက္ခံၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးကို အိုင္တီပညာေရးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည္။ ထရမ့္ေခတ္ ပညာေရးကား အားရဖြယ္ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းလာလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။

(Ref: President Obama and His Legacy on Education, David J. Berney and Morgen Black-Smith, The Legal Intelligencer)

Powered by Bullraider.com