ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာမ်ိဳးဆက္

Picture

လူငယ္မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္သည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသည္းအသန္ ေဖြရွာေနၾကရသည္။ အိမ္ေတြက ထြက္ခြာလာၾကရသည္။ မိသားစုဘဝေတြ ထူေထာင္လိုက္ၾကရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔က တည္းက ယေန႔တိုင္ အတည္တက် ျဖစ္မလာေသးသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ကို ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မ်ိဳးဆက္ (Lost Generation) အျဖစ္ အမည္တပ္လိုက္ၾကသည္။

မဟာစီးပြားေရးက်ဆင္းသည္ကပ္ (Great Recession) ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူငယ္မ်ား သည္ မိဘမ်ားထံက ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရသည္။ မိဘေတြက အမွီခိုမခံေတာ့ေသာေၾကာင့္ အိမ္မ်ားက ထြက္ခြာ လာခဲ့ရေသာ လူငယ္ ၆ သန္းခန္႔ရွိသည္။ ထိုအရွိန္က မက်ေသး လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။

အေမရိကတြင္ ဝိုင္ (Y) မ်ိဳးဆက္ကတည္းက ဘဝပ်က္ခဲ့ၾကရာ ထိုမ်ိဳးဆက္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးမွာပင္ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ကလည္း လမ္းေပ်ာက္မလို ျဖစ္ေနၾကရသည္။

လူငယ္တို႔ကို မ်ိဳးဆက္အလိုက္ Y မ်ိဳးဆက္၊ X မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ Boomer မ်ိဳးဆက္ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခြဲၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္စလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ baby boomers ဟုသတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ မ်ိဳးဆက္သည္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ပိုၿပီး ရင္ဆိုင္ၾကရေသာ္လည္း လူေတာ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

X မ်ိဳးဆက္သည္လည္း ဝင္ေငြအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရေသးသည္။ သူတို႔ဘဝမ်ားတြင္ ႀကိဳးစားခဲ့သေလာက္ သူတို႔ခံစားေနၾကရသည့္လစာႏွင့္ မမွ်ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကရေသးသည္။

Y မ်ိဳးဆက္က အနာဂတ္ရွိသည္ဆိုေစ သူတို႔ယေန႔တိုင္ ေငြမရွာႏိုင္သူေတြ မ်ားေနေသးသည္။ သူတို႔ယေန႔တိုင္ အလုပ္အကိုင္အတည္တက်ႏွင့္ ဝင္ေငြ အဘယ္ေၾကာင့္ မရႏိုင္ေသးသနည္းဆိုသည္က ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေန ေသးသည္။

စီးပြားပ်က္ကပ္ကို ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ၾကာသည္အထိ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ္လည္း အလုပ္မရသူ ေတြက မရၾကေသးေပ။ ကံမေကာင္းသည့္ မ်ိဳးဆက္ေတြက ေက်ာင္းၿပီးေသာ္လည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားဘဝႏွင့္ ေနထိုင္ၾကရေသးသည္။ ကံေကာင္းသူေတြက ေဒၚလာ တစ္သိန္းခန္႔ ခံစားေနရ ခ်ိန္တြင္ ကံဆိုးသူ လမ္းေဘးေရာက္ေနသူေတြ မ်ားစြာရွိေနသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ အရြယ္ေရာက္လာၾကရသည့္ Millennials ဆိုသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ မဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ ဆိုက္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ကံၾကမၼာအလွည့္အေျပာင္းကို အမ်ားဆံုး ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားပ်က္ကပ္က လူေတြကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားဘဝကို ေရာက္ေစခဲ့သည္။ထိုကာလမ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေဈးကြက္ ပ်က္ေနသည့္တိုင္ ဘဝပ်က္ေနသည့္လူငယ္မ်ား အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္ဘဝ ေရာက္မလာခဲ့ၾကေပ။

စီးပြားပ်က္ကပ္တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီဆိုေသာ္လည္း မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးေပ။ မဟာ့ မဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ကို မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရလိမ့္မည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အိုးအိမ္ စီးပြားေရးေဈးကြက္ကို ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေခ်ဖ်က္ပစ္သည္။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈမ်ားကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမွ် ေအာင္လုပ္သည္။ လူေတြ မသံုးႏိုင္ မျဖဳန္းနိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မဟာ့ မဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ကာလတြင္ လူေတြက ပညာေရးကို ဆက္ၿပီး မသင္ၾကားႏို္င္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာၿပီး ဝင္ေငြမ်ားလည္း ဆက္လက္က်ဆင္းလာေပလိမ့္မည္။ ဤကာလတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ဂလိုဘယ္ လိုင္ေဇးရွင္းႏွစ္ခုက အားၿပိဳင္ေနလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးမေကာင္းေသာေၾကာင့္လက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳေရးမ်ား ကလည္း ေနွာင့္ေႏွးလာၾကမည္။

လက္ရွိ လူငယ္တစ္ဦး၏ ေကာလိပ္မွ ဒီဂရီရၿပီးသည္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရေငြသည္ ေဒၚလာ ၁၀၂,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္တာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ လခကို ျပန္ရရန္ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာ။ ဘြဲ႔ရၿပီး အလုပ္မရလွ်င္ဆိုသည့္ ေသာကေတြ ထပ္ဆင့္ ေနၾကရသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မ်ိဳးဆက္ဆိုသည္မွာ မဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရၿပီးေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ အေျခတက်ျဖင့္ ဘဝကို ခံစားပိုင္ခြင့္မရေသးေသာ လူငယ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ သူတို႔ ေယာင္ လည္လည္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အခမ္းမ်ားအတြက္ အိုင္တီႏွင့္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားက စိန္ေခၚ ျခင္း ခံၾကရျပန္သည္။ သူတို႔ ရပ္ေန၍မရ။ ဆက္ၿပီး ေလ့လာရဦးမည္။ ဆက္ၿပီး မေလ့လာႏိုင္ပဲ ခ်န္ထားခဲ့လွ်င္ ထိုမ်ိဳးဆက္သည္ ဆက္ၿပီးေပ်ာက္ဆံုးေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

(Ref : Are Today's Youth Really a Lost Generation?, Derek Thompson)

Powered by Bullraider.com