မီလီနီရယ္မ်ိဳးဆက္ ပညာေရး

http://www.applerubber.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/x.jpeg

မီလီနီရယ္မ်ိဳးဆက္ဆိုသည္မွာ (Millennials) တို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားလာ ၾကသည့္ Generation X မ်ိဳးဆက္ကို ရည္ညႊန္းေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ Baby Boomer ဆိုသည့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုက ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

မီလီနီရယ္မ်ိဳးဆက္တို႔သည္ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးထက္ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ရွာေဖြ ပညာသင္ၾကားလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။

မီလီနီရယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္အားလံုးတြင္ အလြန္ထူးျခားသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ယခင္မ်ိဳးဆက္ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္မတူ။ သူတို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ အေတြးအျမင္၊ ဦးတည္ခ်က္တို႔သည္ အစဥ္အလာပညာေရးမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ေဖာက္ ထိုးထြက္မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

သူတို႔ကို ကန္႔သတ္ေဘာင္ခတ္၍မရ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား လႊမ္းမိုး၍လည္းမတတ္ႏိုင္၊ သူတို႔က ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္မႈ ေပးတတ္သည္။ သူတို႔တြင္ Critical Thinking ဆိုသည့္သေဘာတရားမ်ားလည္း ရွိခ်င္မွရွိမည္။ သူတို႔ ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္းလည္း သိရခက္လွသည္။ သူတို႔တြင္ အလြန္ေတာ္သည့္ မိဘမ်ားက လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္။ သူတို႔ကို မိဘမ်ားက ေနာက္ကြယ္က ဘာျဖစ္ခ်င္သည္ဆိုသည့္ ဖိအားမ်ားရွိေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား မကင္းဟုဆိုရမည္။ မီလီနီရယ္တို႔ စိတ္ထဲတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိုးေဖာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မည္သို႔ရမည္ကို ႀကံဆေနသူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။

မီလီနီရယ္တို႔ကို သံုးသပ္ၾကည့္ရလွ်င္

သူတို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အထင္ႀကီးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ Special ဟု ထင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔အထင္ႀကီးေလာက္ေအာင္ သူတို႔မိဘမ်ားကလည္း ထူးခၽြန္ေတာ္သည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး သူတို႔မိဘေတြေလာက္ေတာ့ ျဖစ္နိုင္မည္ဟု ထင္ထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ မိဘမ်ားက ပညာေရးကို အားေပးခဲ့ျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘက္စံုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ၿပိဳင္တိုင္း နိုင္ခဲ့သူမ်ားက ဘဝင္ျမင့္စရာျဖစ္ေနသည္။

မိဘမ်ားသည္ ပညာေရးသာမက စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ပါ ဝင္ပါေလ့ရွိသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ပညာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာက္ထြက္လိုၾကျခင္းသည္ မိဘမ်ား၏ ဖိအားႏွင့္ တြန္းအားလည္းပါမည္ဟု ယူဆရသည္။

မီလီနီရယ္မ်ားသည္ သမိုင္းတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအရွိဆံုး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈခံၿပီး ေက်ာင္းလာၾကရသျဖင့္ သူတို႔၏စိတ္ဓာတ္မ်ားက လံုၿခံဳမႈမ်ားရေနၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ သူတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ယင္းအေနအထားမ်ားက ပညာေရး ေလာကမွ ထြက္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္သည့္အခါတြင္ စိတ္ေအးစြာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ သံုးသပ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေနသည္ဟုဆိုရမည္။

မီလီနီရယ္တို႔သည္ အုပ္စုလိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘဝတြင္ ပညာသင္ၾကားအလုပ္မ်ား၌ လြတ္လပ္မႈနည္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ လြတ္လပ္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာ တရားအရ ေကာင္းသည္မွန္ေသာ္လည္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ လြတ္လပ္မႈကို ေပးလိုက္လွ်င္ လူငယ္ဘဝတြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္ႏိုင္မည္ကို မီလီနီရယ္ေတြက သက္ေသျပေနသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မိဘမ်ားက လြတ္လပ္မႈအတိုင္းအတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မီလီနီရယ္ေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔ေခတ္တြင္ Teamwork ဆိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုေသာ သေဘာတရားမ်ား စတင္ထြန္းကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ား သူတို႔တြင္ အေျခခံေကာင္း သည္ဟု ဆိုရမည္။

မီလီနီရယ္တို႔သည္ အေကာင္းျမင္လိုစိတ္မ်ားရွိသည့္ဝန္းက်င္တြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားျဖင့္ လူျဖစ္လာၾကရ ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္သူမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ကာလဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ သူတို႔အနာဂတ္ မေသခ်ာ၊ မေရရာဆိုေသာ္လည္း သူတို႔ လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္ရွိလွ်င္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္သည္။ ေရာက္ခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ကို မေရာက္ ေရာက္ေအာင္သြားတတ္သည္။ သူတို႔သည္ နည္းပညာေခတ္တြင္ လူျဖစ္လာၾကရေသာ ေၾကာင့္ နည္းပညာကို စြဲလမ္း႐ူးသြပ္မႈမ်ား၊ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ သူတို႔ေခတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီးေမးလ္ေတြ ေခတ္စားလာသည္။ လက္ပ္ေတာ့ေတြ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို တီထြင္ဖန္တီးမႈအတြက္ သံုးရေကာင္းမွန္း နားလည္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာႏွင့္ ၂၄ နာရီ ေပါင္းဖက္သူမ်ား ျဖစ္လာၾက သည္။

မီလီနီရယ္တို႔သည္ ဖိအားေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုဖိအားမ်ားကို သူတို႔က စြမ္းအားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားခမ္းနားသည့္ တစ္ခုခုကို လုပ္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရင္းက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ထိပ္တန္း ေရာက္လာရသည့္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္ လည္းရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ေနာက္ရာစုႏွစ္အတြက္ အႀကီးျမတ္ဆံုး မ်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ေျခလွမ္းျပင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မီလီနီရယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာထဲမွ ထင္ရွားစြာ သက္ေသျပႏိုင္သူတစ္ဦးရွိပါသည္။ Facebook ဆုိသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီကို ေအာင္ျမင္စြာတီထြင္နိုင္ခဲ့သူ မာ့ခ္ ဇူကာဘတ္ျဖစ္သည္။ သူ႔အေၾကာင္း ေစ့ငုလွ်င္ပင္ မီလီနီရယ္ မ်ိုးဆက္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

(Ref : The Millennial Student: A New Generation of Learners, Michele Monaco)

Powered by Bullraider.com