ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး

http://upgraders.org/wp-content/uploads/2015/03/02.jpg

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ားသည္ မနာလိုခ်င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဖခင္တစ္ဦးသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အားလပ္ရက္မ်ားမပါ မိသားစုႏွင့္ အတူေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆ ရက္ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ သားသမီးမ်ားကို အတန္းႀကီးမ်ားကို တက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ပညာသင္စရိတ္ဆိုကာ အစိုးရထံမွ ပိုက္ဆံ ေခ်းခြင့္ေပးထားေသးသည္။ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာျဖစ္သည္။

အိမ္တြင္ ကေလးမ်ားရွိေနၿပီး မိဘနွစ္ဦးစလံုးက အလုပ္ထြက္လုပ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ ကေလးမ်ားကို အရြယ္ အလိုက္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳကို အခမဲ့ ပို႔ထားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ကေလးကို အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္သည္အထိ တစ္လလွ်င္ ယူ႐ို ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးထားေသးသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးေသေပ်ာက္မႈႏႈန္း အလြန္နည္းသည္။ ေက်ာင္းေနနိုင္သည့္ အရြယ္ႏႈန္းလည္း အလြန္ မ်ားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထက္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း အလြန္နည္းၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အေကာင္းဆံုး နိုင္ငံတစ္ႏိုင္စာရင္းလည္း ဝင္ခဲ့သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ မိခင္ေလာင္းမ်ားဘဝ အလြန္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းလွသည္။ မိခင္ေလာင္း ကိုယ္ဝန္သည္ တိုင္းကို အစိုးရက “ကေလးေသတၱာ” မ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုေသတၱာမ်ားထဲတြင္ ေမြးလာမည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းအစံုကို ထည့္ေပးထားသည္။ ကေလးေသးခံမွသည္၊ အိပ္ယာခင္းအဆံုး အားလံုးပါသည္။

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္သည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း အေကာင္းဆံုး စာရင္းဝင္ပါသည္။ အာရွေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ အလြတ္က်က္ စာေမးပြဲေျဖ အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အတန္းတင္ေပးသည့္စနစ္ကို မက်င့္သံုးပါ။ ေက်ာင္းကိုလာ သည့္ ကေလးမ်ားကို ခြဲျခားျခင္း ကြဲျပားေစသည့္ စနစ္မ်ား မက်င့္သံုးပါ။ ေက်ာင္းလာသည့္ ကေလးတစ္ဦးကို ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို ဦးစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္က အလြန္ေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လွ်င္ ျပည္သူ႔ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစမည္ဟုသေဘာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ နိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုေတြမရွိ။ ၁၉၆၀ ေလာက္ကတည္းက မိသားစုမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ဘဝ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေန႔ကေလးထိန္းစနစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျမဴနီစီပယ္စီရင္စုတိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္သည္ ၇ ႏွစ္မွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးတိုင္းအတြက္ ECEC (early childhood education and care) အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ECEC က မိဘ တိုင္းကို အစိုးရဖြင့္ထားသည့္ ေက်ာင္းတြင္ ထားမည္ေလာ၊ ပုဂၢလိကဖြင့္ထားသည့္ ေက်ာင္းတြင္ ထားမည္ေလာ ႀကိဳက္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည္။

ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ပညာမ်ားေပးေရးအတြက္ အစိုးရက တာဝန္ယူ ေပးထားသည္။ ကေလးတိုင္းကို ကစားရင္း ပညာသင္ေစသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးခိုင္းထားသည္။ သူတို႔၏ မူႀကိဳ ႏွင့္ ေန႔ကေလးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသည့္စနစ္ကို “Educare” စနစ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ပညာသင္ၾကား သည္ဆိုျခင္းထက္ ကေလးမ်ား၏ သင္ယူလိုစိတ္ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္ ဖင္လန္ ေအာက္ေျခပညာေရးစနစ္၏ အဓိ္ကက်ေသာ အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ECEC စနစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းတိုင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေပးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ National Curriculum Guidelines on ECEC (2005) ဟူ၍ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၇ ႏွစ္မျပည့္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ဆင့္ကို Pre-primary အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ သင္ၾကား ေပးသည္။ ထိုအဆင့္ကို မူႀကိဳဟုသတ္မွတ္ကာ ၆ နွစ္အရြယ္ကေလးတိုင္း တက္ေရာက္ၾကရသည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လကတည္းက ထိုအတန္းကို မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္အတြင္းထည့္ၿပီး သင္ၾကားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

ေန႔ကေလးထိန္းႏွင့္ မူႀကိဳတန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရမည့္စနစ္မ်ားကို National Core Curriculum for Pre-primary Education (2010) အရ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားေပးပါသည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ECEC အဖြဲ႔သည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ေန႔ကေလးထိန္းႏွင့္ မူႀကိဳပညာေရးကို အေျခခိုင္ ေစရန္ႏွင့္ စနစ္က်ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံ့အေရးႏွင့္ထပ္တူ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့ထိပ္တန္းပညာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

(Ref : The Atlantic, Finnish National Agency for Education)

Powered by Bullraider.com