ပညာေရးတြင္ နည္းပညာထည့္သြင္းသင္ၾကားရာ၌ သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား

http://www.mawhopon.net/wp-content/uploads/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B54-660x330.jpg

ပညာေရးတြင္ နည္းပညာကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရမည္၊ နည္းပညာကို ပညာေရးတြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံရေတာ့မည္ ဆိုျခင္းကို အစိုးရတိုင္းအေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည့္ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လက္အတြင္းသို႔ တက္ဘလက္မ်ား ေရာက္ရွိသံုးစြဲႏိုင္ေရးမွာ ၂၁ ရာစု၏ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ တက္ဘလက္ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရင္းျမစ္မ်ားကို ရရွိခံစားခြင့္ရေရးမွာ အေရးႀကီးသည္။ ႐ိုင္အိုဒီ ဂ်ေနး႐ိုး ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ပညာေရးစနစ္အတြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရင္းျမစ္ရေရးကို အားသြန္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရေက်ာင္းျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေစ နည္းပညာကို စာသင္ခန္းအတြင္း ေရာက္ရွိလာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာ အဓိကက်လာသည္။ ပညာေရးတြင္ နည္းပညာကိုထည့္သြင္း အသံုးျပဳေနၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ

တန္းတူညီမွ် မရႏိုင္လွ်င္ ပိုၿပီးဆိုးရြားသြားႏိုင္ျခင္း

နည္းပညာျဖင့္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ Khan Academy ဆိုသည့္ အြန္လိုင္းပညာေရး သင္ၾကားမႈစနစ္သည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ေနေသာ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခမ္းအကယ္ဒမီက ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားအျပင္ YouTube ေပၚတြင္လည္း အခမဲ့ရယူ ေလ့လာႏိုင္သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားရွိေနသည္။

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဖတ္စာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားႏိုင္သည့္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သူတို႔ကို ပိုၿပီး တတ္သိနားလည္ေစလိုလွ်င္ ပညာကိုရွာႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားႏိုင္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ယူမႈသည္ ေခတ္သစ္တြင္ ကိုယ့္စာသင္ခန္းတစ္ခုတည္းက ဆရာကို ဗဟိုျပဳေနသည့္ စနစ္မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား၊ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏အယူအဆမ်ား၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုလည္း သူတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစသင့္ပါသည္။

အြန္လိုင္းေပၚက သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ရယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းရမည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုင္း အခမဲ့ရယူၾကည့္႐ႈပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္မရွိသည့္တိုင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္သံုးႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနရမည္။

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လူေနမႈအေနအထား၊ စီးပြားေရျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တန္းတူညီမွ် သံုးစြဲရယူႏိုင္မႈ မရွိျခင္း ဆိုသည္မွာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးအိုင္တီပစၥည္းကို အမ်ားဆံုး မည္သို႔အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ အေျဖတစ္ခုခုရွာသင့္သည္။

အျမင္က်ဥ္းသူမ်ားေၾကာင့္ အလြန္ေဝးကြာသြားရျခင္း

နည္းပညာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူတို႔၏ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ပညာေရးတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ကင္းကြာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသြားႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာအုပ္ကိုသာ အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားလိုေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက နည္းပညာက ပညာေရးကို ဖ်က္ဆီးေနသည္ဟုထင္ကာ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေခတ္သစ္တြင္ ကေလးတိုင္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အျမင္အေတြး သံုးႏိုင္စြမ္းအားမ်ား ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔အိမ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း နည္းပညာကို တတ္ကၽြမ္းေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲလိုစိတ္လည္းရွိသည္။ သံုးစြဲလိုက္လွ်င္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားမည္ကို သိပါလ်က္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ မသံုးႏိုင္ေအာင္ တားဆီးပိတ္ပင္ေနျခင္းက အလွမ္းေဝးနိုင္ပါသည္။

နည္းပညာသည္ ဆရာမ်ားကို ေဘးဖယ္ထုတ္မည္ဟု ထင္ေနျခင္း

နည္းပညာကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားလာပါက ဆရာမ်ားသည္ ေဘးကို ေရာက္သြားမည္ဟု ထင္ေနၾက သည္။ အမွန္မွာ ဆရာသည္ အလယ္တည့္တည့္ကို ေရာက္လာမည္ဆိုျခင္းကို သေဘာမေပါက္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ နည္းပညာအစားထိုးေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ အလုပ္ျပဳတ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တိုင္ ပညာေရးေလာကတြင္ နည္းပညာကိုအစားထိုးၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္သည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ိဳး မေပၚထြက္ေသးပါ။ စနစ္ေတြမည္သို႔ေျပာင္းေျပာင္း ေခတ္ေတြမည္သို႔ေျပာင္းေျပာင္း ဆရာမ်ား၏ အေရးပါမႈသည္ ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

နည္းပညာသည္ ပညာေရးေလာကအတြင္း မျဖစ္မေနဝင္လာရေတာ့မည္သာျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးထြက္မထိုင္ခ်င္လွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ နည္းပညာကို ကၽြမ္းဝင္သူမ်ားျဖစ္လာၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

နည္းပညာေခတ္တြင္ တပည့္ေလာက္မေတာ္လွ်င္ တပည့္ေလာက္ေလ့လာ လမ္းညႊန္မျပႏိုင္လွ်င္ ေက်ာင္းသား မ်ားကလည္း အထင္ႀကီးေလးစားမည္မဟုတ္ပါ။ ႀကိဳတင္ေလ့လာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ကိုယ့္ေနရာကို ကိုယ္ရေစရန္ ႀကံေဆာင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။

ပညာေရးဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခါမွ ၿပီးဆံုးသြားသည္မရွိ

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာသင္ၾကားေရးမွာ ေခတ္အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားရန္လို သည္။ အိုင္တီေခတ္ဆိုသည္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။ နည္းပညာသည္ အေျဖဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းေတြ ေမးရေတာ့ မည္။ နည္းပညာကို အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ရမည္နည္း။ အနာဂတ္ပညာေရးတြင္ နည္းပညာမပါဘဲ အလုပ္မျဖစ္ ႏိုင္သည္ကို ဆရာမ်ားကလည္း ႀကိဳတင္သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။

နည္းပညာက တီထြင္ႏိုင္သေလာက္ ပညာေရးတြင္ တပ္ဆင္အသံုးမျပဳႏိုင္ေသးမႈေတြက ပိုမ်ားေနပါေသး သည္။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ လက္ပ္ေတာ့ကို မသံုးႏိုင္ေသး။ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳနိုင္မႈ ကြာဟေနေသးသည္။ နည္းပညာသံုးလိုက္လွ်င္ အားလံုးၿပီးဆံုးသြား မည္ကို သိပါလ်က္ အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးဆိုသည္မွာ တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္ကို ကေနျခင္းမဟုတ္။ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာေရးဆိုျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးသည္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးကို မည္သို႔ဆက္ၿပီးကရမည္ဆိုျခင္းမွာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္။ အိုင္တီကို မသံုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပညာေရးမၿပီးဆံုးႏိုင္ပါ။ အိုင္တီသံုးႏိုင္လွ်င္ ပိုၿပီး ခရီးေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ လွည္းေခတ္ကိုႀကိဳက္ၿပီး လွည္းစီးေနရမည္ေခတ္မဟုတ္။ ကားစီးၿပီး ခရီးေရာက္ေအာင္သြားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလယာဥ္ႏွင့္ သြားေနသူမ်ားကို ပိုၿပီး ခရီးေရာက္ေနေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။

Powered by Bullraider.com