ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ကရလိုက္သည့္ သင္ခန္းစာသံုးခု

http://www.slowfamilyonline.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/findardized-tests.jpg

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ကတည္းက ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ဖင္လန္ ပညာေရးစနစ္သည္ ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။ PISA (Programme ror International Student Assessment) အဖြဲ႔၏ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဘာသာစကား၊ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ အထူးခၽြန္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ အထူးခၽြန္ဆံုး နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာရေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုေပသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၇ ႏွစ္ျပည့္မွ ေက်ာင္းတက္ၾကရသည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ကို သူတို႔က သင္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ အဖြဲ႔ၿဖိဳးဆံုး အရြယ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အသက္ ၉ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးတိုင္းအတြက္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။

ေက်ာင္း၏ စာသင္ခ်ိန္အတိုဆံုး၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ အနည္းဆံုး စာသင္ခန္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အိမ္စာကို လံုးဝမေပးသေလာက္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပ သလို ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေလာက္ေအာင္ စာေတြက်က္ၿပီး ေျဖၾကားခိုင္းျခင္းလည္း မရွိေပ။ စာေမးပြဲမရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲမရွိသလို အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္လည္းမရွိ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္းမရွိ၊ ထူးခၽြန္ စံျပေက်ာင္းသားဆိုသည္လည္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အသက္ေမြးေက်ာင္းပညာသင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွဆင္းေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္သည္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တကၠသိုလ္ပညာကို ဆက္လက္ သင္ၾကား ႏိုင္ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ နိုင္ငံမ်ားအထဲတြင္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ၾကသည့္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းေသးသည္။

ဖင္လန္ပညာေရးမွ ရရွိလိုက္သည့္ သင္ခန္းစာ သံုးခုမွာ

ကေလးမ်ားကို ကစားခိုင္းျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အတန္း သံုးခုမွ ေလးခုသာတက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ အတြင္း၌လည္း မၾကာခဏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ေပးထားေသးသည္။ ရာသီဥတုေကာင္းလွ်င္ အျပင္ထြက္ၿပီး ကစားၾကသည္။ ေဆာင္းတြင္းမွာပင္ ႏွင္းေတာထဲထြက္ၿပီး ကစားေနသူမ်ားေတြ႔ရသည္။ စာသင္ေနစဥ္ ၁၅ မိနစ္ သို႔မဟုတ္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔အနားေပးၿပီး အစားအစာတစ္ခုခုကို စားခိုင္းျခင္း၊ ကစားခိုင္းျခင္း၊ ေလေကာင္း ေလသန္႔ထြက္႐ွဴခိုင္းျခင္းမ်ားကို လုပ္ခိုင္းတတ္သည္။ ကေလးမ်ားကို တြန္႔လိမ္ခြင့္မေပး။ ပ်င္းလာၿပီထင္လွ်င္ ထြက္ကစားခိုင္းသည္။ ကေလးကို အခ်ိန္အၾကာႀကီးထိုင္ခိုင္းထားျခင္းထက္ ကစားၿပီးေတြးခိုင္း၊ လႈပ္ရွားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို ဖန္တီးတတ္ေစရန္ အေလးေပးထားသည္။

ဆရာကို ႐ိုေသေလးစား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းဆရာအလုပ္သည္ အလြန္ဂုဏ္ရွိသလို၊ မူလတန္းဆရာတစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ထားရသည့္ ဘြဲ႔မ်ားကလည္း အလြန္ျမင့္ရသည္။ ဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ လက္ခံေလ့ရွိသည္။ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္း ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားအျပင္ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း မ်ားစြာ ကိုလည္း ျဖတ္သန္းရေသးသည္။ ဆရာတစ္ဦးကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးမွ ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ ေပးၿပီး ခန္႔ထားေလ့ရွိသည္။ ဆရာတစ္ဦးအတြက္ အနည္းဆံုး ဘြဲ႔မွာ Master Degree ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ပိုျမင့္ေသာ ဘြဲ႔မ်ား၊ လက္မွတ္မ်ားရမွ အာမခံခ်က္ရွိႏိုင္သည္။ ဖင္လန္တြင္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္မွာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားထက္ ျမင့္မားသည္။

ဆရာအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူတစ္ဦးသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားအျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔မ်ားရထားမွ မိဘမ်ားကလည္း အထင္ႀကီးေလးစားၾကသည္။ မိဘမ်ားက မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို သင္ၾကားသည့္ ဆရာမ်ားကို အထူးေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဆရာမ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ဖန္တီး သင္ၾကားခြင့္အျပည့္ရွိသည္။ ဆရာမ်ားအေပၚ အထက္ကဖိစီးထားမႈ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ အာဏာပါဝါျပမႈမ်ားလံုးဝ မရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္း အရည္အေသြး အေလးေပး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားဦးေရ အလြန္နည္းသည္။ မူလတန္းဆရာတစ္ဦးသည္ သူ၏ ကေလးကို တစ္ပါတည္း ၆ နွစ္ဆက္တိုက္ သင္ၾကားသြားရသည္။ ဆရာက ကေလးအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈပံုစံ မည္သုိ႔ရွိေၾကာင္း ဆရာက ေကာင္းစြာ နားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဉာဏ္ရည္အားနည္းသူမ်ား စာမလိုက္နိုင္သည့္ ကေလးမ်ားကို သီးျခားအခ်ိန္ေပးၿပီး ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးသည္။

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈ မရွိေစရန္ အေလးေပးသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုင္းျဖတ္ေဝဖန္ႏိုင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေလးေပး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။ သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္းထက္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးထားသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Smithsonian မဂၢဇင္းတြင္

“ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သို႔ ေလ့လာရမည္ဆိုျခင္းကို လမ္းျပထားသည္။ မည္သို႔ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္ဟုမေျပာ။ စာေမးပြဲက ေျပာမည့္ ကေလး၏အေၾကာင္းထက္ ဆရာမ်ားက ကေလးေတြအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသည့္စနစ္ျဖစ္သည္” ဟုေရးသားထားသည္။

(Ref : Three Lessons from Finland’s Education System, Zandre Campos)

Powered by Bullraider.com