ကြာလတီပညာေရးအတြက္ ရင္ေလးေနေသာ အေမရိက

http://media.salon.com/2011/12/classroom.jpg

ပညာေရးတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ (Quality Education) သေဘာတရားမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ PISA (Programme or International Student Assessment) စစ္ေဆးမႈ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိပၸံ၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဂ်ပန္၊ ဖင္လန္၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမ်ားကို မေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ PISA ရမွတ္သည္ အလယ္အလတ္အဆင့္ေလာက္တြင္သာ ရွိေနၾကသည္။ အေကာင္းလည္းမဟုတ္ အဆိုးလည္းမဟုတ္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတို႔ကို ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးထဲတြင္ ထည့္၍မရႏိုင္ေသာ အေနအထားေလာက္တြင္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စဥ္းစားစရာ မ်ားျဖစ္လာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းက ဘဝတစ္သက္တာပညာေရး “Life-long Learning” ကို ဦးတည္ေနၾကသည္။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္၊ ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ လမ္းေဖာက္ႏိုင္မည့္ Critical Thinking Skills မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေနၾကသည္။ ပညာေရးက ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကို္ယ္ရပ္၊ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္၊ ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကို ကိုယ္တိုင္ေဖာက္နိုင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေခၚ ႏိုင္စြမ္းေတြ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Grandview Middle AIG အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ အီရင္ ေရာဘတ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာေရးဖလွယ္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ေရာက္ခဲ့စဥ္ သူေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္ကို ျပန္ေျပာျပသည္။

“အဂၤလန္မွာ အားလံုးေျပာင္းလဲေနၿပီ။ အသက္ ၄ နွစ္နဲ႔ ၅ ႏွစ္ကေလးေတြ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးကို လုပ္ေနၾကၿပီ။ သူတို႔ ေန႔လည္စာ စားၾကတယ္။ နားၾကတယ္။ ကစားကြင္းထဲမွာ ဆင္းၿပီးေတာ့ ေဆာ့ေနၾက တယ္။ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြေနာက္ကို လိုက္ၾကည့္ေနစရာေတာင္ မလိုဘူး”

ႏိုင္ငံတကာပညာေရးက ကစားခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးၿပီး စာသင္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းေနာက္ကို လိုက္ေနၾက သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းဆရာမ်ားသည္ Master ဘြဲ႔ေလာက္ အနည္းဆံုးရထား ၾကေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ Finnish National Board of Education ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ လစာအမ်ားဆံုး ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း OECD အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လစာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ လစာမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ လူကိုတည္ေဆာက္ျခင္းကလည္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ သလို ေကာင္းေကာင္း အေရးပါေၾကာင္း ဂ်ပန္ေတြက ခံယူထားၾကသည္။

ပညာေရးထိပ္တန္းေရာက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို မည္သုိ႔စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ေနေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္လိုပါက ဝင္ခြင့္ေျဖၾကရသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကႀကီးမွဴးက်င္းပသည္ဆိုေသာ စာေမးပြဲစနစ္မရွိ။

ရလဒ္ကဘာျဖစ္လာသနည္း။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ PISA စစ္ေဆးျခင္း ရမွတ္မ်ားတြင္ စာဖတ္ စြမ္းရည္ ၅၂၆ မွတ္၊ သခၤ်ာ ၅၁၁ မွတ္ႏွင့္ သိပၸံတြင္ ၅၃၁ မွတ္အထိ ရၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ PISA စာေမးပြဲတြင္ စာဖတ္စြမ္းရည္ ၅၁၆ မွတ္၊ သခၤ်ာ ၅၃၂ မွတ္ႏွင့္ သိပၸံ ၅၃၈ မွတ္ ပ်မ္းမွ်ရၾကသည္။ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံကစာေမးပြဲမရွိဘဲ စာေမးပြဲစစ္သည့္ ႏိုင္ငံထက္သာေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ႏွစ္ခုက PISA စာေမးပြဲဝင္ေျဖၾကသည္။ စာဖတ္ စြမ္းရည္ ၄၉၇ မွတ္၊ သခၤ်ာ ၄၇၀ မွတ္၊ သိပၸံ ၄၉၆ မွတ္ျဖစ္ေနသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖင္လန္ကို မည္သုိ႔မွ မလိုက္ႏိုင္ သည့္ အေနအထားတြင္ ေရာက္ေနသည္။

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ PISA ရမွတ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စာဖတ္စြမ္းရည္ ၅၂၁ မွတ္၊ သခ်ၤာ ၅၀၄ မွတ္ႏွင့္ သိပၸံ၅၂၁ မွတ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံကိုပင္ မမီသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ ေနသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္တြင္ STEM ဆိုသည့္ (Science, Technology, Engineering, Mathmatics) ဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေရး လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လြတ္လပ္မႈကို ဦးစားေပးထားေသာ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံ ပညာေရးကို လိုက္မမီေအာင္ျဖစ္ေနေသးသည္။

ဖင္လန္ပညာေရးသည္ Quality ျဖစ္ေစရန္ Quality ျဖစ္သည့္ ဆရာေတြႏွင့္ သင္ေနသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း Quality ပညာေရးျဖစ္လာေစရန္ Quality ဆရာေတြကို ေမြးထုတ္ၿပီး သင္ၾကားမွသာ ရႏိုင္မည္ကို နားလည္ေသာ္လည္း Quality ဆရာေတြက ရွားပါးကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာသည္။

အလုပ္ႏွင့္ႏွင့္လစာ ခံစားခြင့္မ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ အေတြးအေခၚေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ အေတြးအေခၚေကာင္းသည့္ ဆရာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ ေရးကို ဦးစားေပေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာေရးက ေထာက္ျပေနေပသည္။

(Source: Channel News Asia)

Powered by Bullraider.com