လူေတာ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ေပးမလဲ

https://cdn-sg.theasianparent.com/wp-content/uploads/2016/11/super-brain-foods-lead-image.jpg

ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခ်င္း IQ ခ်င္း မတူညီႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္နည္းစနစ္မ်ားအရ ကေလးတစ္ဦးကို ပါရမီရွင္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ ေတာ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္၊ ညာဆက္သြယ္မႈကိုသိထားပါ

ဦးေႏွာက္တြင္ ညာဘက္ႏွင့္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းႏွစ္ျခမ္းသည္ တံုျပန္မႈခ်င္း မတူညီသလို၊ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မႈခ်င္းလည္း မတူညီေပ။ ဦးေႏွာက္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသည္ ပိုင္းျခားေဝဖန္ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ညာဘက္အျခမ္းသည္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ထုတ္ေပးသည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသည္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး၊ ညာဘက္ျခမ္းသည္ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သိထားရန္လိုသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္ညာႏွစ္ပိုင္းသည္ ကြဲျပားေနေသာ္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ ျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ ပိုင္းျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ ျပဳလုပ္ေပးေနၾကရသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေလးဘက္တြား အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ ဘယ္လက္ကို ေရွ႕ထုတ္ ေရြ႔လ်ား လိုက္လွ်င္ ညာေျခကို ေရွ႕ထုတ္လိုက္ရမည္ကို အလိုလိုသိသည္။ အလားတူ ညာလက္ကို ေရွ႕ထုတ္လိုက္လွ်င္ လည္း ဘယ္ေျခကို လိုက္ၿပီး ေရွ႕ထုတ္ရမည္ကို အလိုလိုသိသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခ်က္က ဦးေႏွာက္သည္ တစ္ပိုင္းႏွင့္တစ္ပိုင္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အေကာင္းဆံုး ျပဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ဦးသည္ ေလးဘက္တြားသြားျခင္း မလုပ္ဘဲ မတ္တပ္သြားျခင္းအလုပ္ကို တိုက္႐ိုက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ေလးဘက္တြားျခင္းသည္ မတ္တပ္ရပ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ မျဖစ္မေန ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည့္ အေျခခံျဖစ္ သည္။

လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အရြယ္တြင္လည္း ညာလက္ ေရွ႕လႊဲလွ်င္ ဘယ္ေျခ လိုက္ေရႊ႕ရသည္။ ညာေျခ ဘယ္လက္၊ ဘယ္ေျခ ညာလက္လိုက္ရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းပံုစံက ကေလးတစ္ဦးအတြက္ အေကာင္းဆံုး က်န္းမာ ေစသည့္ ပံုစံတစ္ခုကို အေျခခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ဦးတြင္ ဘယ္သန္၊ ညာသန္ စာေရးျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ စာေရးျခင္း ကိစၥတြင္ ဘယ္သန္ ညာသန္ ျပႆနာမရွိပါ။ ဘယ္သန္ကို ညာျဖင့္ေရးရန္ အတင္းအဓမၼတိုက္တြန္းျခင္း၊ ညာသန္ကို ဘယ္ျဖင့္ ေရးရန္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခိုင္းသင့္ပါ။ ကေလးကို ပိုၿပီး ထက္ျမက္ေစလိုလွ်င္ နွစ္ဘက္ စလံုးႏွင့္ ေရးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပး၍ ရႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေန႔ နည္းနည္းစီ ေလ့က်င့္သြားခိုင္းနိုင္ပါသည္။

ကေလးတစ္ဦးကို ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ ဒရမ္တီးခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ဒရမ္တီးျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ကေလးသည္ ဦးေႏွာက္ကို ဘယ္ေရာ ညာပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားမ်ား ႐ွဴခိုင္းပါ

ဦးေႏွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားမ်ားရေနရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္လွ်င္ အျပင္ထြက္ၿပီး ေလေကာင္းေလသန္႔ မ်ားမ်ား ႐ွဴခိုင္းသင့္သည္။ အျပင္ထြက္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းျခင္း၊ ေဘာလံုးကစားခိုင္းျခင္း၊ ေျပးခိုင္းျခင္း၊ ႀကိဳးခုန္ခိုင္းျခင္း၊ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာ္ဟစ္ ကစားေစျခင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ ဦးေႏွာက္ေလ့က်င့္ျခင္း နည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ အဆုပ္မ်ားကို ေလေတြအျပည့္ ႐ွဴသြင္း ႐ွဴထုတ္လုပ္ေစျခင္းက ဦးေႏွာက္ကိုလည္း မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကေလးအမ်ားစုသည္ အိမ္တြင္၊ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေနၾကသည္က မ်ားသည္။ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစလိုလွ်င္ အားလံုးကို မွ်တစြာေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔လိုသည္။ ကစားျခင္းက လူကို က်န္းမာေစႏိုင္သလို စိတ္ကိုလည္း ခ်မ္းသာေစႏိုင္သည္။ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ မည္မွ် လႈပ္ရွားသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုမွာ ေရကူးျခင္းျဖစ္သည္။ ေရကူးျခင္းက အဆုပ္ကို အားေကာင္းေစၿပီး ဦးေနွာက္ကိုလည္း ေသြးလွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစကာ ဉာဏ္ရည္ကိုလည္း ထက္ျမက္ေစသျဖင့္ ေယာဂနည္းမ်ားတြင္ပါ ေရကူးနည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေလ့က်င့္ေစေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

အဆုပ္ကမ်ားမ်ား အလုပ္လုပ္၊ ဦးေႏွာက္ကို ေအာက္ဆီဂ်င္ပို႔၊ ဦးေႏွာက္က႐ႊင္ ဉာဏ္ထက္ျမက္ေပ်ာ္ရႊင္ဟု ေရာဂနည္းမ်ားတြင္ ဉာဏ္ေကာင္းေစေၾကာင္း အေထာက္အကူျပဳနည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိ ၾကသည္။

၃။ အစား အေသာက္

ကိုယ္စားသမွ် ကိုယ္ခံစားရဆိုသည့္ စကားရွိပါသည္။ ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစ႐ံုမက ဦးေႏွာက္ကိုပါ အခ်ိဳးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေပးရမည္။ အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အစား အစာမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာကိုသာမက ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အာဟာရမျပည့္သည့္ အစားအစာမ်ား၊ ဓာတုေဆးဝါးပါသည့္ အစားမ်ား စားမိကာ ေရာဂါရသြားႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ကေလးမ်ားကို တရားထိုင္ခိုင္းျခင္း၊ အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ား ေကၽြးေမြးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္ျပန္လာေစသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာဆိုသည္ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစားအစာဆိုရာတြင္လည္း ေကာင္းေသာအစာ၊ ဆိုးေသာအစာဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အစားအစာမ်ားကေကာင္းသနည္းဆိုသည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္သည့္ သဘာဝအစား အစာမ်ားက လူကို က်န္းမာေစႏိုင္ပါသည္။ အသား၊ ငါး၊ အသီးအႏွံ မွ်တေအာင္စားျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိပါသည္။

ကေလးမ်ားအား အသင့္ထုပ္ပိုးအစားအစာမ်ား မစားေစသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ သၾကားဓာတ္၊ ဆားဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကိုလည္း မေကၽြးသင့္ပါ။ အစားအေသာက္သည္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

၄။ ေလ့လာခ်ိန္ မွ်တပါေစ

ေလ့လာနည္းမ်ိဳးစံုရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားကို အသံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အ႐ုပ္မ်ားျပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကစားရင္း သင္ၾကားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပိုၿပီးအတတ္ျမန္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ကေလးတစ္ေယာက္၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈသည္ သူတို႔၏စိတ္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။

ကေလးမ်ားကို စာေတြ႕သင္ၾကားျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ ျမင္ သိ ၾကား ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားက ပိုၿပီး ဦးေႏွာက္ကို ထက္ျမက္ေစကာ ဉာဏ္ရည္ကိုလည္း ထက္ျမက္ေစႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ားမွာ မွတ္ဉာဏ္ကို စစ္ေဆးျခင္းနည္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အလြတ္က်က္ျပန္ရြတ္ခိုင္းေနလွ်င္ ဦးေႏွာက္ သည္ ထင္သေလာက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ပါ။

ဆရာက တစ္ခ်ိန္လံုး အတန္းေရွ႔က ရပ္ေနၿပီး ပ်င္းစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သင္ျပေနျခင္းကလည္း ကေလးမ်ားကို ထက္ျမက္သြက္လက္သူမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ အားထုတ္ရျခင္း မ်ားမပါေသာ အနာအၾကားတစ္ခုတည္းသက္သက္ သင္ၾကားေနျခင္းကလည္း မထိေရာက္ႏိုင္ပါ။

အိမ္တြင္ မိဘမ်ားက ကေလးမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးသည့္ အေနျဖင့္ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးနိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္လာ ေစရန္ စာအုပ္မ်ားဝယ္ေပးျခင္း ကေလး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမ်ားျဖင့္ စတင္ သင့္ပါသည္။

ကေလးမ်ား စာဖတ္လာၿပီဆိုလွ်င္ ဉာဏ္ရည္ကိုထက္ျမက္ေစသည့္ ပုစၦာမ်ားေမးျခင္း၊ ဉာဏ္စမ္း ပေဟဠိမ်ား ဝွက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ကေလးႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား စိတ္ရႊင္လန္းက်န္းမာေစရန္ အျခား နည္းတစ္နည္းမွာ သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္တူရိယာတစ္ခုခုကို တီးမႈတ္ႏိုင္ျခင္းကိုလည္း အားေပးသင့္သည္။ ဂီတသည္ ထက္ျမက္မႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားကို ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ ပန္းခ်ီစသည္တို႔ႏွင့္လည္း မကင္းကြာေအာင္ မိဘမ်ားက အိမ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ် မိဘမ်ားက အိမ္တြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

၅။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိပါေစ

ကေလးတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေန သည္။ လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ ယံုၾကည္စိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား ေျပာဆိုသမွ်ကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ အေရးမႀကီး၊ ကိုယ္ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ထားသလဲဆိုသည္က အေရးႀကီးေၾကာင္း ကိုလည္း သူတို႔ကို နားခ်ေပးနိုင္ပါသည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈမရွိသည့္အခါ ကေလးမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ား အားနည္းလာတတ္သည္။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ဦးစြာ ျပဳျပင္ရမည္။ လူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က တာဝန္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ယူခိုင္းျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ရဲရဲတင္းတင္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ သူတို႔ကို စမ္းသပ္သင့္ ပါသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ခ်ိဳးႏွိမ္မေျပာသင့္ပါ။ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ မရွိ၊ မလုပ္ႏိုင္ေသးသည္သာရွိသည္ကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ေထာက္ျပသင့္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ လာတိုင္း “အသံုးမက်တဲ့အေကာင္” ဟုမေျပာသင့္ပါ။ ရန္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ကိုယ့္ကေလးႏွင့္ကိုယ္ ပူးေပါင္း အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ့္ကိုထိုးလိုက္သည့္အတြက္ ျပန္မထိုးႏိုင္သည့္ကေလးအား အသံုးမက်ဟုလည္း မေျပာသင့္ပါ။ ကိုယ့္ကေလးဘက္က ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးပါ။

ကေလးတစ္ေယာက္ ေကာင္းလာေစရန္ လူႀကီးက မည္မွ်ေကာင္းသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္မရွ္ိသည့္သူမ်ားက အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိသူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ထူေထာင္ေပးျခင္းကလည္း သင့္ကေလးကို ထက္ျမက္ ဉာဏ္ေကာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေစနိုင္ပါလိမ့္မည္။

(Ref : Developing Your Child's Genius, Esther Andrews)

Powered by Bullraider.com