သိပၸံတြဲသည္လည္းေကာင္း၊ ဝိဇၨာတြဲသည္လည္းေကာင္း

http://www.peacegospel.org/wp-content/uploads/2015/05/Myanmar_SOTW5-23-15_lead_resized-636x424.jpg

ဇြန္ ၁၈ ရက္ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္တြင္ အေျခခံပညာက႑၌ အထက္တန္းအဆင့္ နဝမတန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းတုိ႔တြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ သိပၸံတြဲ၊ ဝိပၸံတြဲ၊ ဝိဇၨာတြဲဘာသာရပ္မ်ားအနက္ ျမန္ မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထဝီ၊ သမုိင္း၊ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဝိဇၨာတြဲမွာ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးလ်က္ရွိ သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္း သားမိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕တုိ႔၏အျမင္တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းၿပီးစံေတာ္ခ်ိန္တြင္ (အိေဟ မာ) စုစည္းတင္ျပသည့္ေဆာင္းပါးကုိဖတ္ရေသာေၾကာင့္ ယေန႔ပညာသင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ ပညာေရးဝန္က်င္ရွိ ပညာေရးအားၿပိဳင္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္လာရေလသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ပဲြေတြ႕ဒိ႒အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည့္စုံေနပါသည္။ မွန္ပါ သည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားေရာ မိဘမ်ားပါ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထဝီ ဝင္၊ သမုိင္း၊ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဝိဇၨာတြဲကုိ စိတ္အာ႐ုံမရိွၾကေတာ့ပါ။ စင္စစ္ဝိဇၨာတြဲ ကုိ ပယ္ထားသည္မဟုတ္ပါ။

သုိ႔ပါလ်က္ ဝိဇၨာတြဲကုိ စိတ္အာ႐ုံမရွိျဖစ္ေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္အပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။ အေျခခံပညာက႑၌ သိပၸံတြဲယူသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ဝိဇၨာတြဲယူသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားလည္း ရွိေနပါမည္။ ဒါမွပညာေရး စနစ္သည္ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး တုိးတက္ပြားစည္ႏုိင္ပါမည္။

မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္အပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚ စည္ပင္ေနသည္ရွိရာ ဤသည္ကုိျပန္လည္စိ စစ္သုံးသပ္ၾကည့္ရပါလိမ့္မည္။ သည္လုိအေျခအေနမ်ဳိးသုိ႔ ဘယ္လုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ လာရတာလဲ။ ေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ကုိ ရွာေဖြေလ့လာၾကည့္ဖူးသည္။

႐ုပ္ဝတၳဳယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္ေသာေခတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ျခင္း၊ သိပၸံတြဲယူသူမ်ားသာလွ်င္ လစာ ျမင့္ေသာအလုပ္မ်ားရရွိျခင္း၊ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားအား ဘာသာတြဲေရြးခ်ယ္ခြင့္မေပးဘဲ သိပၸံတြဲ ကုိသာယူေစျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဝိဇၨာတြဲယူလွ်င္ စာကုိပုိ၍ဖတ္ရ၊ က်က္ရမည္။ လစာေကာင္းေသာအလုပ္ကုိလည္း မရႏုိင္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ စာေရးဝန္ထမ္းအလုပ္မ်ဳိးသာ ရႏုိင္သည္ ဟူေသာလြဲေခ်ာ္ေနသည့္ အစြဲမ်ားရွိေနျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားက ဤသုိ႔ေသာလြဲေခ်ာ္ေနသည့္ အခ်က္အေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္ျပ ေသာ္လည္ အစြဲကကာလရွည္ၾကာေနၿပီျဖစ္၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဝိဇၨာတြဲဘာ သာရပ္မ်ား အသုံးဝင္ပုံတုိ႔ကုိ အာ႐ုံမေရာက္ေတာ့ဘဲ သိပၸံတြဲဘာသာရပ္မ်ားသည္သာ အဓိကက် သည္ဟု စြဲမွတ္ထားၾကျခင္း၊ ဝိဇၨာတြဲဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအား အသိပညာ၊ အေတြး အေခၚယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ၊ ဘာသာ၊ သာသနာတုိးတက္ျမင့္မားေစျခင္း ျဖစ္ေစသည္ဆုိေသာ အသိ အျမင္မ်ားကုိ မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဂ႐ုမမူျဖစ္ေနၾကျခင္း စသည့္လြဲေခ်ာ္ေနသည့္အ ျဖစ္ကုိ သိျမင္လာရသည္။်

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနသည္ ကာလသုံးပါးစလုံးအတြက္ ပညာေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနမည္ ထင္သည္။ သိပၸံတြဲေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝိဇၨာတြဲေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဆတူ မရွိလင့္ကစား သုံးပုံတစ္ပုံေလာက္ေတာ့ မရွိမျဖစ္ရွိရမည္။ ဒါကလုိအပ္ေသာအခ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယခု လက္ရွိအခ်ိန္ကာလ၌ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူၾကလွ်င္ ဝိဇၨာတြဲဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပညာေရးဝန္ထမ္း (ပညာရွင္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား) အစားထုိးရမည္ျဖစ္ရာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ ဝိဇၨာပညာရွင္မ်ားက ဆက္လက္တာဝန္ယူၾကရပါမည္။ ထုိပညာရွင္မ်ား ရွားပါး လာမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။

တစ္ႏွစ္၌ မိတ္ေဆြက်ဴရွင္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက စာေရးသူအား သူ၏ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၅ ဦးေရးသားထားေသာ ‘ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပဲြအေၾကာင္း’ စာစီစာကုံး ၃၅ ပုဒ္ကုိ ဆုေပးပြဲအတြက္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ တာဝန္ေပးေလသည္။ စာစီစာကုံးအားလုံး တကၠသုိလ္ ဝင္တန္းစာစီစာကုံးအဆင့္မရွိျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေလသည္။ စံထားအပ္ေသာအဆင့္မမီပါဘဲ လ်က္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ ႏွစ္သိမ့္ဆုတုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ရသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ ရေလသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကား ျမန္မာစာကုိ ျမန္မာလုိမေရးတတ္ၾကေသးပါ။ ထုိအေၾကာင္း မိတ္ေဆြက်ဴရွင္ ေက်ာင္းဆရာကုိေတာ့ ေျပာျပလုိက္သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေျခခံမ ေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သဒၵါကုိေယဘုယ်သေဘာမွ်သာ သင္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း မိတ္ေဆြက်ဴရွင္ေက်ာင္းဆ ရာက ရွင္းျပေလသည္။ သူရွင္းျပသည့္အတုိင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာေရးအေျခခံ အားနည္းၾကသည္။ အဂၤလိပ္စာမွာေရာ ျမန္မာစာမွာပါ သဒၵါမႏုိင္ၾကပါ။ ဒါလည္းသူတို႔မွာ အျပစ္မရွိ၊ အသက္ငါးႏွစ္မျပည့္ေသး၊ မူႀကိဳသုိ႔တက္ၾကရၿပီ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေရာက္ျပန္ ေတာ့ က်ဴရွင္၊ ဂုိက္၊ စာသင္ဝုိင္း စသည္တုိ႔မွာ အခ်ိန္လု၍ သင္ၾကားေနေလရကား ဘယ္ဆရာ၊ ဆရာမ သဒၵါကုိအခ်ိန္ေပးၿပီး သင္ျပႏုိင္မွာလဲ။ ယူထားေသာဘာသာတြဲက သိပၸံတြဲျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ စာ တတ္ဖုိ႔ထက္ စာေမးပဲြေအာင္ဖုိ႔၊ ‘ဒီ’ ထြက္ဖုိ႔၊ ‘ေအာဒီ’ ရဖုိ႔ (အမွတ္ေကာင္းရဖုိ႔) ကုိဦးစားေပးေနၾကရ သည္။

သည္လုိ အေျခအေနျဖစ္လာသည္မွာ ဝိဇၨာတြဲေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မရွိသေလာက္ ေလ်ာ့ နည္းေနသည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဟုလည္း မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဝိဇၨာတြဲေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ပုံေသနည္းေတြ၊ ေဖာ္ျမဴလာေတြ၊ သီဝရီေတြ မက်က္ရဘဲ စာေၾကဖုိ႔အေၾကာင္းအရာကုိ နားလည္ဖုိ႔ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္ေရးသားတင္ျပတတ္ဖုိ႔သည္သာ အဓိကက်သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွားပါးေနေသာ ဝိဇၨာတြဲေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေရးေပၚအစီအစဥ္ျဖင့္ ေမြးထုတ္ရမည့္ အေျခအေနရွိေန သည္။ ပညာေရးတြင္ ဤအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပလိမ့္မည္။

ဝိဇၨာဘြဲ႕ရမ်ားအား ထုိက္တန္ေသာအလုပ္၊ အဆင့္ျမင့္ေသာေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးရပါမည္။ မိဘမ်ားက လည္း မိမိတို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း အလြဲေစတနာမ်ားကုိ ဦးစားမေပးဘဲ ပညာေရးတြင္ သား သမီးမ်ား၏ ဗီဇႏွင့္စ႐ုိက္အလုိက်ျဖစ္ေစရန္ မွန္ကန္စြာ ပံ့ပုိးေပးၾကရပါမည္။ ယခုအတုိင္းရွိေနဦးမည္ ဆိုလွ်င္ သားသမီးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးမဟုတ္ဘဲ မိဘမ်ား၏ပညာေရးျဖစ္ေနပါ သည္။

စာေရးသူတို႔ ေက်ာင္းေနစဥ္ (၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္) က ပညာေရးမွာ မိဘမ်ားက ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ဖုိ႔ကုိသာ မိဘမ်ားက ဂ႐ုစုိက္သည္။ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာမခြဲဘဲ သင္ၾကရသည္။ ဆရာႀကီး ဦးဘုိးထုိ၏ အေထြေထြသိပၸံကုိစံထားသည္။ ေဒါင္းတံဆိပ္ ဖတ္စာအုပ္ေတြရွိေသးသည္။ ေလာကီထု ပၸတ္ လူတုိ႔ဇာတ္သင္ရသည္။ ဦးၾသဘာသ၏ ေတမိယ၊ မေဟာသဓာ၊ ေဝႆႏၲရာဇာတ္၊ မဂၤလသုတ္၊ ဓမၼစၾကာသုတ္၊ မိတၱဗလဋီကာ၊ ျပည္ေထာင္စုပန္းတုိင္၊ လူထုေအာင္သံ၊ ပန္းသာမစာဥ၊ တပ္ထဲက ျမတ္ကုိကုိ၊ Burmese Folk Tales, Thirty Burmese Tales, The Golden Gate အားလုံးသင္ရ သည္။ ပထဝီဘာသာသင္ရင္း ျမန္မာ ျပည္ေျမပုံ၊ ကမၻာ့ေျမပုံ အလြတ္ေရးဆြဲႏုိင္သည္။ အဂၤလိပ္သဒၵါ၊ ျမန္မာသဒၵါသင္ရသည္။ ပန္းခ်ီအေျခခံပညာသင္ရသည္။ ေဘာလုံးကန္ရသည္။ ေဘာ္လီေဘာကစား ရသည္။ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာမခြဲဘဲ သင္ၾကားခဲ့စဥ္က ပညာေရးအမွတ္တရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သူ႔ေခတ္၊ သူ႔အခါအရ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာခြဲ၍ သင္ၾကားရသည္မွာ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ သိပၸံတြဲဘာသာရပ္ မ်ားကုိသာ အဓိကဟုမွတ္ထင္ေနၾကသည္မွာ အေၾကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ပညာေရးအသိအားနည္းေနၿပီ ထင္၏။ ေခတ္ႏွင့္အညီ ထိန္းမတ္ေပးရန္ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးကုိ မွန္ကန္ေသာပညာေရးအသိျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးရပါမည္။ ဘယ္လမ္းကသြားသြား ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ေပသည္။ ဆရာဝန္စိတ္ရွိမွ ဆရာဝန္လုပ္ပါေစ၊ ေက်ာင္းဆရာစိတ္ရွိမွ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ပါ ေစ။ သူတို႔ကုိယ္ပုိင္အေတြးပုံံရိပ္ကုိ ေဖာ္က်ဴးတည္ေဆာက္ေစခ်င္သည္။ သိပၸံတြဲသည္လည္းေကာင္း၊ ဝိဇၨာတြဲသည္လည္းေကာင္း တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ လုိအပ္ေသာပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္းေရး သားလုိက္ရပါသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ

ဇြန္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com