ပုဂၢလိက ပညာေရးစနစ္ကို ဆႏၵျပေနတဲ႔ ခ်ီလီ ေက်ာင္းသားမ်ား

ခ်ီလီႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမွႈက အရွိန္အဟုန္ျမင္႔လာၿပီး ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္တီယာဂို လမ္းေတြကိုပါ သိမ္းပိုက္စိုးမိုးထားသည္။

ခ်ီလီ ေက်ာင္းသားေတြက လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင္႔ကို ေတာင္းဆိုၿပီး၊ တကၠသုိလ္ႏွင္႔ ေက်ာင္းေတြကို ပုဂၢလိပိုင္ျပဳမွႈအား အဆံုးသတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ေစ်းကြက္ဆန္လြန္းတဲ႔ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင္႔ ပညာသင္စရိတ္ ႀကီးျမင႔္လြန္းမွႈကို ေက်ာင္းသားမ်ား ကန္႔ကြတ္ဆႏၵျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ီလီရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ႔ေစ်းကြက္ အေျခခံျပဳ ပညာေရးစနစ္ကို အာဏာရွင္ ပီႏိုေခ်း မေသမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမွႈ ႀကီးမားေနသည္။ ခ်ီလီေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမွႈက တကမၻာလံုး ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြနဲ႔ အရင္းရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမွႈနဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

 

Powered by Bullraider.com