ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေတာ္လွန္ေရး (ဗီြဒီယို)

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခု ေက်ာ္က အလြန္ဆိုးရြားေနခဲ့သည့္ ပညာေရး စနစ္မွသည္ ယေန႔တြင္ ကမၻာ့ နံပါတ္ ၁ ပညာေရးစနစ္ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိထားေသာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက အေလးထားေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိပ္တန္းေရာက္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစသည့္ ပညာေရး စနစ္အစား တန္းတူ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို အေလးထားခဲ့သည္။ ဆရာဆရာမ အရည္အေသြးကို အထူးဦးစားေပး တည္ေဆာက္ထားသည္။

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

Powered by Bullraider.com