တုိ႔ေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးရွင္သန္ခြင့္ေပးပါ

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ာ

ပညာေရးစနစ္၊ အဲဒီပညာေရးစနစ္က အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီပညာေရးစနစ္ရဲ႕ ပညာေရး အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚတစ္ခုခုသာ ခၽြတ္ေခ်ာ္သြားခဲ့လွ်င္ အဓိကအားျဖင့္ထိခုိက္မည္မွာ ကေလး မ်ား၏ အနာဂတ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္သာမေတာက္ပေတာ့လွ်င္ ထုိကေလးမ်ားျဖင့္ အဓိကပုံ ေဖာ္ရမည့္ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ထုိကေလးမ်ားလက္ထဲ၌ရွိေနမည့္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္။ အဘယ္သုိ႔ရွိမည္ နည္း။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ထုတ္ 7Day News Journal တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ မူလတန္း ျပ၊ အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ဆရာအတတ္သင္ပညာ ဦးစီးဌာနကုိ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းမည္ဟူေသာ သတင္းဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဖဲြ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံတြင္ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန DEPT ၏ လက္ေအာက္တြင္ ပညာ ေရးတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ႏုိင္ငံတကာတြင္မူ ပညာေရး တကၠသုိလ္ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားသည္ ဆရာအတတ္သင္ပညာဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယခုပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ဆရာအတတ္သင္ပညာဦးစီးဌာ နကုိ ထပ္မံဖဲြ႕စည္းသြားမည္ဟူေသာ သတင္းသည္ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကုိ ေဆာင္ယူလာမည့္သတင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အားရေက်နပ္စရာေကာင္းပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အနည္းငယ္လဲြမွားေနသည့္ SCET (Special Certificate in Educational Technology) စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေနာင္ဥပမာယူေစရန္ အနည္းငယ္ တင္ျပလုိပါသည္။ SCET စီမံကိန္းသည္ B.A(Eng) တတိယႏွစ္သင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးတကၠသုိလ္တြင္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးကာ ၿမိဳ႕ေပၚမ်ားတြင္အထက္တန္းျပအျဖစ္ တာဝန္ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္သင္ၾကားျပသရန္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမလုိအပ္ေနသည့္ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္ထုိကာလ တကၠသုိလ္၏ သင္သမွ်ကုိ က်က္မွတ္ၿပီးေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကုိကား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းတြင္ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အထက္တန္းျပရာထူးရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ေလးျဖင့္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ ေလာင္းလ်ာမ်ားအား ထုိေခတ္ထိုအခ်ိန္က အထက္တန္းျပရာထူးမေပးခဲ့ေပ။ ထုိသူမ်ားကုိေတာင္ အထက္တန္းျပ ရာထူးမေပးႏုိင္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ SCET စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သနည္း။ ကၽြန္ေတာ္မစဥ္းစားတတ္ေပ။ အေျခခံပညာက႑တြင္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ တုိက္႐ုိက္ဆင္းအလယ္ တန္းျပရာထူးသာရရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမလြန္စြာမ်ားပါသည္။ SCET စီမံကိန္းေၾကာင့္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမျဖစ္သြားသူမ်ားသည္ ထုိအခ်ိန္က ပညာေရးေကာလိပ္အမွတ္ပင္မမီခဲ့ပါ။ မိမိထက္အ မွတ္နည္းသူမ်ားက အထက္တန္းျပရာထူးျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး မိမိတုိ႔ကေတာရြာ မ်ားတြင္ မူလတန္းျပဘဝျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေသာ ပညာေရးေကာလိပ္ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကုိ ထုိေခတ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္းစားခဲ့ဟန္မတူပါ။ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္ဆင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနစ္နာသည္မွာ အေပၚ ယံသာျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအားစာသင္ၾကားရာတြင္ ကေလးဗဟုိျပဳသင္ၾကားနည္း (Child-cente-red Approach) ျဖင့္ စနစ္တက်ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း (Critical thinking)၊ အသစ္မ်ားအားဖန္တီးႏုိင္ စြမ္း (Creative thinking) အစရွိသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ေတြးေခၚနည္း (Higher-order thinking) အထိသင္ၾကားဖုိ႔အတြက္ဆုိပါက ထုိနည္းလမ္းမ်ားေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္ထားျခင္းမရွိေသာ SCET စီမံကိန္းပါဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အဘယ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္နစ္နာျခင္းသည္ ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးသာ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုေရးဆဲြရာ တြင္ လတ္တေလာျပႆနာကုိ ေျပလည္ေစ႐ုံသာ ဦးတည္ခ်က္မထားဘဲေရရွည္ကုိေတြးကာ စနစ္တ က်ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆဲြႏုိင္ရန္ ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါသည္။

7Day Daily

No.267, Jan.16, 2014

Powered by Bullraider.com