ေနရာလစ္လပ္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ရာထူးမတိုးေသး

http://www2.sharonherald.com/letters/letter.gif

ပညာေရးဝန္ႀကီး ခင္ဗ်ား

ကြၽန္ေတာ္သည္ B.Ed ဘြဲ႕ရ အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္ သံုးႏွစ္ရွစ္လ ရွိေသာ္လည္း ရာထူးမတိုးဘဲ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ လုပ္သက္နည္းေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕ ရာထူး တိုးသြားၾကပါသည္။
ေဒသမေရြး ေလွ်ာက္မွ ရာထူးတိုးမည္ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝန္ထမ္း ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ “ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး” ဟု ေလွ်ာက္ထား ခဲ႔ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ေလွ်ာက္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနရာလစ္လပ္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ရာထူး မတိုးေသးပါ။
လုပ္သက္ ဘယ္ေလာက္မွာ ရာထူးတိုးမည္ သို႔မဟုတ္ ေဒသမေရြးမွ ရာထူးတိုးမည္ဟု ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမိန္႔စာ ထြက္ထားပါက တက္ၾကြစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ရက်ဳိး နပ္ပါသည္။ ယခုျဖင့္ ဘယ္အခ်ိန္ ရာထူးတိုးၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ ဝန္ထမ္းေပါင္းစည္းခြင့္ ရမည္ဟု ေသခ်ာမသိဘဲ ေနာက္ဆံတင္းစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနရပါေၾကာင္း လုပ္သက္နည္းသူ မ်ားမွာ ရာထူးတိုးၿပီး ကြၽန္ေတာ္သည္ လုပ္သက္ ျပည့္မီေသာ္လည္း ရာထူးမတိုးႏိုင္သျဖင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးသိေစရန္ ရင္ဖြင့္လိုက္ရပါသည္။

ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး

Powered by Bullraider.com