ေရာမၿမိဳ႕ႀကီး မီးေလာင္စဥ္က နီ႐ိုဘုရင္တေယာထိုးခဲ့သလား

http://nsms6thgradesocialstudies.weebly.com/uploads/3/7/2/4/37241339/8119088_orig.jpg

Google ေပၚတြင္ သမိုင္းဆိုရာအမွားမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ နီ႐ိုဘုရင္ႀကီးသည္ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီး မီးေလာင္စဥ္က တေယာထိုးေနသည္ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ထားသည့္ စာေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

“ထိုေခတ္က တေယာဆိုသည္ကို မတီထြင္ရေသး။ မရွိသည့္ တေယာႏွင့္ နီ႐ိုတစ္ေယာက္ မည္သို႔ထိုးမည္ နည္း” ဟု ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားကိုလည္းေတြ႔ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း နီ႐ိုသည္ ကိုယ္တိုင္ တေယာမထိုး၊ တေယာထိုးသူမ်ားကို ဝန္းရံခစားၿပီးခိုင္းၿပီး တေယာထိုးခိုင္းကာ မီးေလာင္မႈကို ႐ႈစားသည္ဟုဆိုျပန္သည္။

ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကလည္း ေရာမကို မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္သျဖင့္ နီ႐ိုသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္မလာ။ ေကာ့စီးရက္စ္ ဒီ႐ိုႏွင့္ ဆူတိုးနီးရပ္စ္ တို႔က ေရာမကို မီး႐ႈိ႕ခိုင္းသူမွာ နီ႐ိုဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တက္စီးတပ္စ္ဆိုသူကမူ နီ႐ိုဘုရင္ႀကီးသည္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေသာ အားထားရသည့္ မင္းတစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူတစ္ဦးသာ နီ႐ိုကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ နီ႐ို၏ အေထာက္အပံ့ကို မည္မွ်ရ ထားမွန္းမသိဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ေရာမၿမိဳ႕ႀကီး မီးေလာင္စဥ္က နီ႐ိုဘာလုပ္ေနမွန္း မည္သူမွ် မသိႏိုင္။ သို႔ေသာ္ နီ႐ိုကို မင္းဆိုးမင္းညစ္အေနႏွင့္ အားလံုးက လက္ခံၾကသည္။ တေယာဇာတ္လမ္းသည္ သူ႔ကို မုန္းတီးမႈ ဇာတ္နာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူတကယ္ တေယာထိုးေနမွန္း မည္သူမွ်မသိဟုဆိုၾကသည္။

Powered by Bullraider.com