အစြန္႔ပယ္ခံကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ပါ

http://4.bp.blogspot.com/-n2Swk28kHKY/VXb0sKtV0gI/AAAAAAAAJ0Q/4jhRZ-BgJBc/s640/baby%2Babandoned%2Bin%2Btrash%2B2.jpg

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏ ဖတ္လာရသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ေမြးကင္းစ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္သည့္ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယခင္ကတည္းက ဤသို႔ေသာ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္ကြန္ရက္မ်ားက အားေကာင္းလာေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လိုပင္ အစြန္႔ပယ္ခံ ကေလးမ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဖတ္ေနၾကရသည္။

ကေလးစြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ ရက္စက္မႈသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းလာသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ စဥ္းစားလာရမည့္ အေရးျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ကေလး မ်ားကို အဘယ္ၾကာင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အေတြ႔မ်ားလာရသနည္း။

ကေလးစြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္းရင္းရွာလွ်င္   ဆင္းရဲျခင္း အဓိကျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဆင္းရဲသည့္ လူ႔ေဘာင္ဝန္းက်င္တြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေမြးရန္သာတတ္ႏိုင္ၿပီး ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ သည့္အခါ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ ေဂဟာမ်ား ဖြင့္ေပးထားသည္ဆိုေစ စြန္႔ပယ္ခံကေလးတိုင္းမွာ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေက်ာင္းတိုင္းကို ေရာက္လာၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ကေလးသူငယ္မ်ား စြန္႔ပစ္ရသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ အရြယ္မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အရြယ္မေရာက္မီ လိင္ပညာေပး အားနည္းေသာဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လြန္က်ဴးမိၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မဖံုးႏိုင္မဝွက္ႏိုင္ျဖစ္လာ ကေလးေတြကို ျဖစ္သလိုေမြးလိုက္ၿပီး လြယ္လြယ္ႏွင့္ စြန္႔ပယ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

အရြယ္မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ကေလးေမြးျခင္းမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုပါ သိမ္ငယ္ပ်က္စီးေစမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္တိုင္မည္သို႔ ထူေထာင္ရမွန္း မသိေသးခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထက္ကေလး တစ္ေယာက္ကို ရင္ခြင္ပိုက္ရမည့္အေရးမွာ မည့္သို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ အျပစ္မဲ့သည့္ ကေလးမ်ားမွာ အစြန္႔ပယ္ခံမ်ားဘဝ ေရာက္ၾကရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

အျခားေသာ စြန္႔ပယ္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေမြးလာသည့္ကေလးကို ေယာက္်ားေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိန္းကေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဆိုသည့္ မႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမွွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္း တို႔ကို အေျခခံၿပီး စြန္႔ပယ္လိုက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

သနားစရာေကာင္းလွသည့္ အျပစ္မဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းက ကာကြယ္ရန္မွာ ပညာေပးရန္ လိုပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားမွာကတည္းက လိင္ပညာေပးမႈမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ မိသားစု စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရန္လိုသည္။ ဥပမာ ကေလး ႏွစ္ဦးရၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထက္ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အစိုးရကလည္း ဆင္းရဲၿပီး အေနအထားမေကာင္းသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုသည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အႏၱရာယ္ကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားရန္လိုသည္။ မိခင္မ်ားကို ကေလးေမြးၿပီးလွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္အားေပးျခင္း၊ ေမြးလာမည့္ ကေလးမ်ားအေပၚတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ကေလးစြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းမွာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေမြးၿပီး စြန္႔ပယ္ခဲ့လွ်င္လည္း အေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ၿဗိတိန္တြင္လည္း ာအသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးကို စြန္႔ပယ္ခဲ့ျခင္းကို ရာဇဝတ္မႈဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ကေလးသူငယ္စြန္႔ပစ္မႈအမ်ားဆံုးမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပယ္ခံ ကေလးေပါင္း ၅၁၇ ဦးရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အမႈိက္ပံုမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၈၇ ဦးရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၁ ဦးသို႔က်ဆင္းသြားသည္။ မေလးရွားတြင္လည္း တိုက္ေပၚက ပစ္ခ်သည့္ ကေလးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားစြာရွိေနသည္။

ၿမိဳ႔ျပလူေနမႈစနစ္ကို အထင္ႀကီးၿပီး ေက်းလက္ေတာရြမ်ားမွ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ေရာက္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ ရရာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး ျဖစ္သလို စုေပါင္းငွားရမ္းေနထိုင္ၾကရ သည္။ လူငယ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ မွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုမွားယြင္းမႈမ်ား ေနာက္ကြယ္ တြင္ အစြန္႔ပယ္ခံ ကေလးေတြက တိုးပြားမ်ားျပားလာေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္တြင္ ကေလးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပေရာဂါတစ္ခုလို အျမစ္တြယ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ေခတ္မ်ားဆီက ကိုယ္ဝန္ကိုေမြးရန္ ေတာဆင္းၿပီး ေျခရာေဖ်ာက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္တြင္ ၿမိဳ႕တက္လာၿပီး တစ္ေနရာတြင္ခိုကာ ကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္တုိတိုရွင္းၿပီး ေနရာေျပာင္းေနၾကသည္။

ထမင္းစားေရေသာက္သလိုျဖစ္လာသည့္၊ ထမင္းစားေရေသာက္သလို သေဘာထားလာသည့္ လိင္ဆက္ ဆံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ပညာေပး ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ထင္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္မဲ့စြာ လူ႔ေလာကကို ေရာက္လာမည့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တြင္ အျပစ္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တာဝန္ ယူလိုစိတ္ကင္းသူမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ား အစြန္႔ပယ္ခံဘဝေရာက္ၾကရသည္ဆိုလွ်င္ တရားမွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ ပိုဆိုးသည္က ေခြးစားစား က်ီးစားစားဘဝေရာက္သြားရသည္ဆိုျခင္းမွာ လူသား မဆန္သည့္ တာဝန္မဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

မိသားစု၊ အသိုင္းအဝန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္သာ အျပစ္မဲ့ေသာ လူ႔ဘဝထဲေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ားဘဝကို ကယ္တင္နိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ မည္မွ်ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ အေလးတယူျပဳကာ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးေနသည္ဆိုျခင္းမွာ ပိုၿပီး အေရးႀကီးမည္ဟုထင္ပါသည္။

Powered by Bullraider.com