မဟာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘုရင္ႀကီး

... နန္းသက္အရွည္ၾကာဆံုးေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္တစ္ပါး။  ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုအတြက္ စီမံကိန္းေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ကို တာ၀န္ယူ စီမံခဲ့သူ။ နန္းေတာ္အတြင္းတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳၿပီး ကုိယ္တုိင္ေလ့လာေနသူ။ ထုိင္းႏုိင္ငံကို အာရွတိုက္တြင္ ထြန္းသစ္စ၊ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့သူ။ ကမၻာေက်ာ္ - ျပည္တြင္း လံုေလာက္ ဖူလံုေရး အဓိက စီးပြားေရး - Sufficiency Economy ဒႆနကို တည္ေဆာက္ၿပီး လမ္းျပက်င့္သံုးသူ... 

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏ သက္ေတာ္ ၈၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ က်န္းမာပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းလုိက္ပါသည္။

The Great Developer King of Thailand

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း (ဖတ္စာ)

Powered by Bullraider.com