ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ကို ရံုးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ EI မွ ၾကိဳဆို

ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း EI မွ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ယူဂန္ဒါ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္း ဆရာမ်ား သမဂၢ UNATU အေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔၊ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ေၾကညာျခင္းကို ၾကိဳဆိုလိုက္သည္။

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./images/For%20Post/logo_uganda_national_teachers_union.gif" border="0" width="504" height="165" />

EI ႏွင့္ UNESCO တို႔ ပူးတြဲ က်င္းပမည့္ ဆရာမ်ားေန႔မွာ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာေရးကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ရရွိရန္မွာ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၊ လူၾကီးမ်ားမွ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ 'Recovery begins with teachers" - ျပန္လည္ထူေတာင္မႈ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အစျပဳ” ျဖစ္သည္။

Source: EI

Powered by Bullraider.com