ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကေလးေသဆံုးမွႈ ေလးသန္း ရွိေၾကာင္း Save the Children ေျပာ

ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ကာကြယ္ကုသမွႈမရရွိဘဲ ေသဆံုးခဲ႔ရေသာ ကေလးအေရအတြက္ ေလးသန္းရွိခဲ႔ျပီး၊ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားကို ကူညီဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ႔သည့္ အစိုးရ မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း Save the Children အဖြဲ႔ၾကီးမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေနာက္ထပ္ ကုလသမၼဂ ကေလးမ်ားေစာင္႔ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီျဖစ္တဲ႔ Unicef အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားရဲ႕ ကေလးမ်ားႏွင္႔ ဆင္းရဲသူမ်ားရဲ႕ ကေလးမ်ားအၾကား ကြာျခားခ်က္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ ၾကီးမားေနေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ားထဲမွ အဆံုးစြန္ ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မွႈမ်ား ေပးဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ေနေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရး မတည္မျငိမ္ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားရွိ ကေလးမ်ားမွာ ထိခိုက္ခံစားရမွႈမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွႈမ်ားႏွင္႔ ေဆး၀ါး မျပည့္စံုမွႈတို႔ေၾကာင္႔ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး အမ်ားစု ေသဆံုးရေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ၀မ္းေလွ်ာ၊ တုတ္ေကြး၊ နဴမိုးနီးယား၊ ငွက္ဖ်ား စတဲ႔ ကာကြယ္ကုသႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ စာရင္း အတိအက် မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသဆံုးမွႈမွာ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ေမြးကင္းစမွ စာသင္ခန္း ေရာက္တဲ႔အထိ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူဖို႔ Unicef ႏွင္႔ Save the Children အဖြဲ႔ၾကီးတို႔မွ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

သတင္း Aljazeera

Powered by Bullraider.com