ျမန္မာေက်ာင္းဆရာမ်ား အေမရိကန္ ေလ့လာေရး ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

အေမရိကန္ အင္စတီက်ဴ႕၏ အေမရိကန္ အေၾကာင္းကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္း ဆရာမ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္း ေမာကၡက သတင္းရရွိသည္။

2011 ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္တြင္ ေျခာက္ပတ္ၾကာ အေမရိကန္ေလ့လာေရး ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း အစီအစဥ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၀ ႏွင့္ ၅၀ အၾကားရွိ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ၊ စူးစမ္းေလ့လာလိုသူ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ပညာေရး နည္းျပမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာ၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲသူ တစ္ဦးဦးျဖစ္သင့္ျပီး သူ၏ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အေမရိကန္အေၾကာင္းေလ့လာေရးက႑ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ ဆႏၵရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သြားဖူးသည့္အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူျဖစ္သင့္ျပီး သူ၏ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေလ့လာေရးကို ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေနျခင္း၊ သင္ရိုး၀င္ဘာသာရပ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေၾကာင္းကို လက္ရွိသင္ရိုးကို မြမ္းမံျပင္ဆင္လိုျခင္း၊ ႏွင့္ အေမရိကန္ေလ့လာေရးကို အထူးျပဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆီမီနာမ်ား က်င္းပေပးလိုသူမ်ားျဖစ္သင့္သည္။

အစီအစဥ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေလ့လာေရး ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုအေပၚတြင္ အေျချပဳထားျပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ က႑ကို ဦးစားေပးမည္။ သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုႏွင့္ ဆက္စပ္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ဤအစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ ပညာေရးဌာမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာမႈကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္။ အေမရိကန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဒီဘိတ္တို႔ကိုလည္း ဦးစားေပးေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ခုိင္မာေစျပီး ႏုိင္ငံတကာရွိ အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္မ်ားတြင္ အေမရိကန္အေၾကာင္းသင္ၾကားရာတြင္ ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။

အမ္ဟာ့စ္ျမိဳ႔၊ မက္ဆာခ်ဴဆက္ျပည္နယ္ရွိ Institute of Training and Development တြင္ သင္တန္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars.html တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ေမာကၡ ၀ဘ္ဆိုက္ www.maukkha.org တြင္လည္း ေဖာင္ ရယူႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ American Center 14 Tawwin St., Dagon Tsp. Yangon တြင္ျဖစ္ေစ၊ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ဤပညာေတာ္သင္ဆုအစီအစဥ္တြင္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။

ေမာကၡပညာေရးသတင္း

Powered by Bullraider.com