ျဗိတိိန္ေက်ာင္းမ်ား လိင္ပညာေပးေရး (SRE) သင္ရိုး စတင္

ျဗိတိန္ အမ်ဳိးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ လိင္ႏွင္႔ေပါင္း သင္းဆက္ခံမွႈ ပညာေရး (Sex and Realationships Education) ကို လူမွႈက်န္းမာေရး ဘာသာေရး အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ တရား၀င္ စတင္ သင္ၾကားေပးေနသည္။

SRE ရည္ရြယ္မွာ

(၁) အိမ္ေထာင္ျပဳမွႈ အေရးပါမွႈ၊ တည္ျငိမ္ေသာ မိသားစုဘ၀ ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ကေလးေမြးျမဴ ပ်ဳိးေထာင္မွႈတို႔ကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳၾကဖို႔၊

(၂) အသက္အရြယ္အလိုက္ သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အသိဗဟုသုတတို႔ သင္ၾကားေပးထားဖို႔၊

(၃) ကေလး လိင္ပညာ သင္ၾကားမွႈတြင္ မိဘမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ပါ၀င္ေစဖို႔၊

(၄) ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မွႈႏွင္႔ လိင္ဆက္ဆံမွႈမွ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား က်ဆင္းေစဖို႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင္႔ ၁၆ ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္ျဖစ္လာမည္။ သို႔ေသာ္  SRE သင္ၾကားမွႈကို မႏွစ္ျမဳိ႕ပါက အသက္ ၁၉ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးကို မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အတန္းထဲမွ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။

အသက္အရြယ္အလိုက္ သင္ၾကားမည့္ သင္ရိုးပံုစံလမ္းညႊန္မွႈမွာ

အသက္ ၅-၇  ႏွစ္။   ၾကီးေကာင္၀င္မွႈ၊ က်ားမ၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိသားစု ဆက္ဆံေရး

အသက္ ၇-၁၁ ႏွစ္။ ၾကီးေကာင္၀င္မွႈ၊ ဆက္ဆံေရး (လက္ထပ္မွႈ၊ ကြာရွင္းမွႈ၊ လိင္တူ၊ မိသားစု အပါအ၀င္)၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင္႔ အဆိုးျမင္မွႈမ်ားကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

အသက္ ၁၁-၁၄ ႏွစ္။ ခႏၶာကိုယ္ ဂရုျပဳမွႈ၊ မိဘအျဖစ္ ကြ်မ္းက်င္မွႈ၊ မိသားစုဘ၀၊ ကြာရွင္းျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သတင္း UK education

Powered by Bullraider.com