ပါကစၥတန္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမွႈျဖစ္

ပါကစၥတန္ အစိုးရတကၠသို္လ္မ်ားတြင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ေလွ်ာ႔ေပါ႔မွႈေၾကာင္႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွ စတင္ျပီး စာသင္ၾကားမွႈ မ်ားရပ္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုဖို႔ ဆရာမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္း ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပေနၾကပုံ (ဓါတ္ပုံ - The Nation)

ပါကစၥတန္ အစိုးရ တကၠသိုလ္မ်ား ၾကီးၾကပ္ဖို႔ အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရး ေကာ္မရွင္ (The Higher Education Commission) ကိ္ု ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတေဟာင္း ပါဗဇ္ မူရွာရာဖ္ အစိုးရမွ ဖန္တီးခဲ႔ျပီး တိုင္းျပည္ ဂ်ီဒီပီ ၄ ရာခိုင္ႏွႈန္း သံုးစြဲမည္ဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ လူသားရင္းျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွႈ၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမင္႔မွႈ၊ စေကာလားရွစ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦသစ္မ်ားႏွင္႔ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး သံုးစြဲဖို႔ ျဖစ္သည္။

HEC ဘတ္ဂ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္ ရူပီးေငြ ၂၂ ဘီလီယံ သံုးစြဲရာက ယခုႏွစ္တြင္ ထိုဘတ္ဂ်က္ေငြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းသာ ရရွိေတာ႔သည္။ တိုင္းျပည္ ေရလႊမ္းမိုးမွႈ ေဘးဆိုးေၾကာင္႔ သုေတသနႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြျပတ္လပ္ကုန္သည္။ ေရလႊမ္းမိုးမွႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရူးပီး ၃၆၉၈ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၄၃ ဘီလီယံ) ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားႏွင္႔ ဌာန၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာမေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင္႔ စေကာလားရွစ္ မေပးႏိုင္္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ တကၠသို္လ္ ပရ၀ဏ္မ်ားတြင္ အံုၾကြေနသည္။ ပါကစၥတန္ တကၠသုိလ္ ၇၂ ခုရဲ႕ ခ်န္စလာက ေက်ာင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားျပီး အစိုးရ ပံ႔ပိုးေငြ ျပန္ရရွိလ်င္ ျပန္ဖြင္႔မည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။

သတင္း INAS

Powered by Bullraider.com