အိႏၵိယသည္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အဓိက ကမၻာ႔ သိပၸံ ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္လာမည္

ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အိႏိၵယသည္ ကမၻာ႔သိပၸံဗဟိုခ်က္ေနရာ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္မ်ား ရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း က သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

“မွန္ကန္တဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ အေဆာက္အအံုသစ္၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္မွႈေတြလုပ္ဖို႔ မ်က္ႏွာသာေပးမယ္႔ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ စတင္ ျဖည့္ဆည္း ေပးလိုက္ရင္ အိႏၵိယဟာ အဓိက သိပၸံလုပ္ငန္း ကီးပေလယာ ျဖစ္လာမယ္။ ဒီအေျခအေနေတြ ေရာက္ဖို႔ လက္တကမ္း ေရာက္ေနပါျပီ။ ကမၻာစီးပြားေရး က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ အိႏၵိယက ပံုမွန္ တိုးတက္ေနတယ္” ဟု မန္မိုဟန္ဆင္းက ေျပာဆိုသည္။

“က်န္ကမၻာ႔ေဒသေတြနဲ႔ မတူထာက အိႏၵိယ လူထုကိုၾကည့္ရင္ ရာခိုင္ႏွႈန္း အမ်ားစုဟာ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဗီဇ စြမ္းရည္ေတြကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ခြင္႔ ေပးဖို႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ဖန္တီးေပးထားရမယ္။ အဓိကကေတာ႔ ပညာေရးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ဗ်ဴရိုကေရစီ ၾကိဳးနီးစနစ္ေတြ ခ်ဳံ႕ႏိုင္သမွ် ခ်ဳံ႕ပစ္ျပီး ဖန္တီးမွႈနဲ႔ အရည္အေသြးအတြက္ ေနရာ ေပးရမယ္။ သိပၸံ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ ကမၻာ႔ အဆင္႔ျမင္႔ ႏိုင္ငံၾကီးေတြထဲ ေနရာ ရယူသြားမယ္” ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ရွင္းျပသည္။

သတင္း IANS

Powered by Bullraider.com