ကေလး ေမြးျမဴ ပ်ဳိးေထာင္မွႈ စရိ္တ္စက မ်ားလြန္းေၾကာင္း တရုတ္မ်ား ညည္းညဴ

နန္ဂ်င္းတကၠသိုလ္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ တရုတ္မိဘသံုးေသာင္း ေက်ာ္ကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူၾကည့္ရာ ၉၁ ရာခိုင္ႏွႈန္းက ကေလးေကြ်းေမြးပ်ဳိးေထာင္မွႈ စရိတ္စကအလြန္ ၾကီးမားလို႔ စိတ္ပ်က္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္၊ က်န္းမာေရး စရိတ္၊ ေန႔စဥ္ ကုန္က်စရိတ္ စသည့္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျပီး မိဘမ်ားကို ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ သားသမီးမ်ား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေရာက္တဲ႔အထိ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေမးျမန္းထားသည္။

သာမာန္ မိသားစုမ်ားက သူတို႔ကေလး တကၠသိုလ္ မေရာက္မီ ပ်မ္းမွ် ကုန္က်စရိတ္မွာ ယြန္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁၄၈၀၀) ခန္႔ဟု ေျဖၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္မူ ကေလးတစ္ေယာက္ ကုန္က် စရိတ္မွာ ယြန္ ၃၀၀၀၀ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

တရုတ္ အစိုးရက မၾကာခင္က ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ (၂၀၁၀-၂၀၂၀) အတြက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး စီမံကိန္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စျပီး ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ဂ်ီဒီပီ ၄ ရာခိုင္ႏွႈန္း ပံုမွန္ သံုးစြဲ သြားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၂၀ တြင္ ကေလးမ်ားအားလံုး မူလတန္းပညာ အခမဲ႔ မသင္မေနရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သတင္း IANS

Powered by Bullraider.com