ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္မေလွ်ာ႔ ေသးဟု ဘန္ကီမြန္း ေျပာၾကား

လြန္ခဲ႔ေသာဆယ္ႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ႏွစ္ကကုလသမၼဂ တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈအျမစ္ ျပတ္တိုက္ဖ်က္ေရး အပါအ၀င္ 'ေထာင္စုႏွစ္

ဖြံျဖိဳးေရး ပန္းတုိင္မ်ား' (The Millennium Development Goals) မေအာင္ျမင္ေသးေသာ္လည္း လက္မေလွ်ာ႔ဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကုလသမၼဂ အေထြေထြအတြင္းေရးမွႈခ်ဴပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကမၻာၾကီးမွာ ဂြ်န္္းထိုးေမွာက္ခံု ျဖစ္ေနလင္႔ကစား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ အျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကေလးအားလံုး မူလတန္းပညာ သင္ၾကားႏိုင္ေရး စေသာ လုပ္ငန္း ပန္းတိုင္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္ကိုင္သြားမည္ဟု နယူးေယာ႔ခ္တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာေခါင္းေဆာင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံျဖိဳးေရး ပန္းတုိင္ ရွစ္ခ်က္မွာ

(၁) အဆံုးစြန္ဆင္းရဲမြဲေတမွႈႏွင္႔ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မွႈ ေလ်ာ႔က်ေစေရး

(၂) တစ္ကမၻာလံုးရွိ ကေလးတိုင္း မူလတန္းပညာ ျပီးေျမာက္ႏိုင္ေရး

(၃) က်ားမ တန္းတူညီမွ်မွႈ ျမွင္႔တင္ေရးႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင္႔မားေရး

(၄) ကေလးေသဆံုးမွႈ က်ဆင္းေရး

(၅) မိခင္က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး

(၆) HIV/AIDS ႏွင္႔ ငွက္ဖ်ားအပါအ၀င္ အျခားေရာဂါမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရး

(၇) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တည္ျငိမ္မွႈ ရရွိေစေရး

(၈) ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ တစ္ကမၻာလံုး ပူးေပါင္းမွႈ ျမင္႔မားေရး တို႔ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ MDGs ပန္းတိုင္မ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ေသးဘဲ အေ၀ဖန္ခံေနရသည္။ ကမၻာ႔ လူဦးေရ ၆ ဘီလီယံအနက္ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္မွာ ငတ္မြတ္ေနသည္။ အလွႈရွင္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားကေတာ႔ ကမၻာစီးပြားေရး က်ဆင္းမွႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအလိုက္ သူတို႔ ပံုမွန္ထည့္၀င္ရမည့္ ဂ်ီဒီပီ ၀.၇ ရာခို္င္ႏွႈန္း မေပးလွႈႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ခံသည္။

MDGs ကို ပံုေဖာ္သူ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဂ်က္ဖရီဆာခ်္ ကေတာ႔ “ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံၾကီးေတြက စစ္ပြဲေတြတိုက္ဖို႔ ေဒၚလာ ထရီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ျဖဳန္းတီးေနၾကတယ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေတာ႔ အကုန္မခံခ်င္ၾကဘူး” ဟု ေ၀ဖန္သည္။ အေမရိကန္ႏွင္႔ အေပါင္းအပါတို႔ကလည္း အီရတ္ႏွင္႔ အာဖဂန္နစၥတန္ တို႔ကို စစ္ဆင္ရျခင္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ပါဟု ေျဖာင္႔ခ်က္ေပးခဲ႔သည္။

 

ကုလသမၼဂ အစည္းအ၀းကို အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၊ ျပင္သစ္သမၼတ ဆာကိုဇီ ႏွင္႔ တရုတ္သမၼတ ၀မ္က်ားေပါင္ တို႔လည္း တက္ေရာက္္ခဲ႔သည္။

သတင္း CNN, BBC

Powered by Bullraider.com