ဗီယက္နမ္ ျမိဳ႕ျပဆရာမ်ားလစာအလြန္ေကာင္း

ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕မွ KD မူလတန္း ေက်ာင္းကေလးမွာ မိဘတိုင္း အၾကား 'စတား' ျဖစ္ေနျပီး သူ႔တို႔ကေလးေတြ ေက်ာင္း အပ္ဖို႔ အလုအယက္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားလြန္းလို႔ စာသင္ခံုေတြ မေလာက္ငဘဲ က်ပ္သပ္ေနသည္။ ထိုင္ဖို႔ တစ္ေနရာစာ ရဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင္႔ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းရမွ ျဖစ္ျပီး၊ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၁၀၀ လဘ္ထိုးရမည္။ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အေနျဖင္႔ လစာ အေကာင္းဆံုး ရႏို္င္ဖို႔ ျမိဳ႕လယ္ေကာင္ က်ဴရွင္ဖြင္႔၊ အိမ္မွာ ၀ိုင္းေပးျပီး အခ်ိန္ပို အတန္းေပါင္းစံု ဖြင္႔ဖို႔ ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေက်ာင္းသား ၄၅.၃ ရာခို္င္ႏွႈန္းမွာ ဘာသာရပ္ က်ဴရွင္ေပါင္းစံု ယူၾကရသည္။

အစိုးရ စာရင္းအင္းဌာနအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသား  တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ ၀င္ေငြရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းခန္႔ကို ကေလး က်ဳရွင္ခ ေပးေနၾကရသည္။ အခ်ိန္ပိုသင္ ဆရာမ်ားေရာ ေက်ာင္းေထာင္သူမ်ားပါ ျမိဳးျမိဳးျမတ္ျမတ္ ရရွိေနၾကသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွႈေၾကာင္႔ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဗီယက္နမ္ ေဒါင္ ၁၉၄၉၀ ရွိေနျပီး၊ က်ဴရွင္ ဆရာမ်ားမွာ တစ္လွ်င္ ေဒါင္ေငြ ၅ သန္းေက်ာ္ ရရွိေနၾကသည္။ KD မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္မွာ တစ္လ ေဒါင္ေငြ ၁၀ သန္း ရရွိေနသည္။

သတင္း Look at Vietnam

Powered by Bullraider.com