အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီး ေဒါက္တာ အေရအတြက္ အမ်ဳိသားထက္ မ်ားလာ

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တကၠသို္လ္ ေက်ာင္း သား ဆယ္ေယာက္တြင္ ေျခာက္ေယာက္မွာ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔လြန္ မာစတာ ဒီဂရီႏွင္႔ ေဒါက္တာဘြဲ႔ မ်ား ရယူေနသည့္ အခ်ဳိးအစားမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဌာန ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဒါက္တာအေရအတြက္မွာ  အမ်ဳိးသမီးက အမ်ဳိးသားထက္ မ်ားေနသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ေကာလိ္ပ္တက္ေရာက္သည့္ အေရအတြက္တြင္မူ အမ်ဳိးသားက အမ်ဳိးသမီးထက္ မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ ဘြဲ႔လြန္ မာစတာဒီဂရီ ရရွိမွႈ ႏွႈန္းထားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၆၀ ရာခုိင္ႏွႈန္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ားအတြက္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၅၄ ရာခိုင္ႏွႈန္း ရရွိထားသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ဳိးသားထက္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ပထမဆံုး ပိုမိုရရွိမွႈျဖစ္သည္။ ရရွိေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ားမွာ ပညာေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဇီ၀ႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။

သမၼတအိုဘားမားကလည္း ဖီလာဒဲလ္ဖီယားျမိဳ႕ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ပိုၾကိဳးစားၾကဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္မွာ ဘယ္ေခတ္မွႏွင္႔မတူေအာင္ ပညာက အေရးၾကီးေနေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။

သတင္း VOA

Powered by Bullraider.com