ေယးလ္ တကၠသုိ္လ္ စကၤာပူတြင္ ေကာလိပ္ဖြင္႔ ရန္ စီစဥ္

အေမရိကန္ ေယးလ္တကၠသိုလ္သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ liberal arts ေကာလိပ္တစ္ခု ဖန္တီးဖို႔ စီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။ စကၤာပူအစိုးရ မွ ေငြေၾကးထည့္၀င္မွႈ မ်ားစြာရွိခဲ႔ျပီး၊ အာရွ အဆင္႔ျမင္႔ ပညာေရးအတြက္ ေမာ္ဒယ္သစ္တစ္ခု ထူေထာင္ဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေယးလ္တကၠသိုလ္ႏွင္႔ စကၤာပူ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ ( National Univerity of Singapore) တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ထူေထာင္မည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသစ္နာမည္ကို Yale-N.U.S ဟု ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေဆာင္၊ ေခတ္မီွစာသင္ခန္းမ်ား၊ လူမွႈ႔ဘာသာရပ္မ်ားႏွင္႔ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ျဖန္႔ထြက္ေတြးေတာမွႈ (critical thinking) တို႔ကို အားေပး သင္ၾကားသြားမည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ သင္ၾကားဖို႔အတြက္ ေယးလ္တကၠသို္လ္မွ ပါေမာကၡ ၁၀၀ ငွားရမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေယးလ္တကၠသိုလ္မွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင္႔ ေက်ာင္းသား၀င္ခြင္႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွာပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေကာလိပ္ဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

သတင္း The New York Times

Powered by Bullraider.com