အာရွ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ကမၻာ႔ တကၠသိုလ္ မ်ားၾကား ထင္ေပၚလာ

အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တကၠသို္လ္မ်ားႏွင္႔ အင္စတီက်ဴး ရွင္းမ်ားမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ေလ်ာ႔ ပါးမွႈ အက်ပ္အတည္းေၾကာင္႔  စိတ္ဒုကၡေရာက္ ဗ်ာမ်ား ေနရခ်ိန္တြင္၊ အာရွ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ သုေတသနႏွင္႔ ဖြံျဖိဳးေရးနယ္ပယ္ (R&D) အတြက္ ပံုေအာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေနၾကေသာေၾကာင္႔ အာရွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင္႔ ပိုထင္ေပၚလာေနသည္။

အာရွ ပိစိဖိတ္ေဒသသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာေက်ာ္သိပၸံ ေဆာင္းပါးမ်ား ပါ၀င္ေရးသားမွႈ ၁၃ ရာခိုင္ႏွႈန္းရွိရာက၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းအထိ ျမင္႔တက္လာသည္ဟု Thomson National Science Indicators က ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္းပါး ၁၂၀၀၀ ခန္႔ အာရွက ေရးသားၾကသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏွႈန္း အခ်ဳိးအစား ေဆာင္းပါး ပါ၀င္မွႈ ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂၈ ရာခို္င္ႏွႈန္းအထိ ျပဳတ္က်သြားခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံတကာ သိပၸံဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ တရုတ္သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္က ေဆာင္းပါး ပါ၀င္မွႈ ၀.၄ ရာခိုင္ႏွႈန္းရွိရာက၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏွႈန္းျဖင္႔ အာရွတြင္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာသည္။ ဂ်ပန္က ၆.၇ ရာခိုင္းႏွႈန္းျဖင္႔ ဒုတိယလိုက္ျပီး၊ အိႏိၵယက ၃.၄ ၇ာခို္င္ႏွႈန္း အခ်ဳိးအစားပါရွိသည္။ စကၤာပူသည္ ရာခိုင္ႏွႈန္းအားျဖင္႔ အခ်ဳိးအစား နည္းေသာ္လည္း၊ လူဦးေရ ငါးသန္းမွ်ရွိေသာ ႏိုင္ငံငယ္ေလးအဖို႔ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္းပါး ၂၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ျပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္းပါး ၈၅၀၀ ပါ၀င္ေရးခဲ႔ၾကသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ဂ်ီဒီပီ ၃ ရာခိုင္ႏွႈန္းကို သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ ပံုမွန္ အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ ယခုႏွစ္မွစျပီး ၂၀၁၅ အထိ ဂ်ီဒီပီ ၃.၅ ရာခိုင္ႏွႈန္း ျမွင္႔တင္ သံုးစြဲလ်က္ ရွိသည္။ အာရွတကၠသိုလ္ အမ်ားစုသည္ ယခုအခါ သုေတသနအတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိျပီး၊ အေနာက္တိုင္းထုတ္ နာမည္ေက်ာ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သူတို႔ သုတသနရလဒ္ စာတမ္းမ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ ေဖာ္ျပဖို႔ ၾကိဳးစား လာၾကသည္။

သတင္း The New York Times

Powered by Bullraider.com