“ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ ဆရာမ်ားႏွင့္ အစျပဳ” ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ ၂၀၁၀ ၀ဘ္ဆိုက္

ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ ေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားသည္ ကမၻာ့အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခုိက္မႈရွိၾကသည့္ ျမတ္ဆရာမ်ားအေပၚ ေလးစားသမႈရွိ ေၾကာင္းျပသ ၾကပါလိမ့္မည္။

ေဟတီႏွင့္ တရုတ္ျပည္မွ ေျမငလ်င္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူသားအႏၱရာယ္အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားကို ကပ္ဆိုက္ေစခဲ့သည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကပ္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အသိပညာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ အေရးၾကီးလွေပသည္။ “ျပည္လည္ထူေထာင္မႈ ဆရာမ်ားႏွင့္ အစျပဳ” Recovery begins with teachers!

ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး အရည္အေသြးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆရာမ်ား၊ ဆရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဆရာ့အလုပ္အကိုင္ကို ဂုဏ္ျပဳရင္း သူတို႔ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသအပ္ပါသည္။

www.5oct.org တြင္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ ၂၀၁၀ (ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္) အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားအတြက္ တင္ဆင္ထားပါသည္။

-       ပိုစတာမ်ား

-       ဆရာအတြက္ ပို႔စကဒ္မ်ား

-       ဆရာ့ဓါတ္ပံုခန္း

-       WTD 2010 ျဖစ္စဥ္မ်ားကို Twitter တြင္ခ်ိတ္ဆက္ရန္

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးသတင္း

Source: EI

Powered by Bullraider.com