အိႏၵိယသခ်ၤာဘြဲ႔ရမ်ားက ျဗိတိန္ကေလးမ်ားကို အြန္လိုင္း အင္တာနက္မွတဆင့္ စာသင္မည္

အိႏၵိယသခ်ၤာဘြဲ႔ရမ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ မွတဆင့္ ျဗိတိန္ကေလးမ်ားကို ၂၄ နာရီ က်ဴရွင္ေပး ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။

 

ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္မွ သခ်ၤာဘြဲ႔ရ ၁၀၀ ဦးကို က်ဴရွင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ငွါးရမ္းထားျပီး ျဗိတိန္ သင္ရိုးကို ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဆရာသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၇ ေပါင္ (ျမန္မာေငြ က်ပ္ တစ္ေသာင္း) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးလစာမွာ ၂.၅၂ ေပါင္ျဖစ္သည္။

ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ သခ်ၤာဆရာမ်ား ရွားပါးလ်က္ရွိျပီး ဘြဲ႔ရမ်ားကို ဘြဲ႔လြန္ ဆရာအတတ္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေပါင္ေငြ ၅၀၀၀ ဆုေၾကးေပးလ်က္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

2009 ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ သခ်ၤာဘြဲ႔ရ ၅၉၈၀ ဦးရွိခဲ့ျပီး အိႏၵိယတြင္ သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံဘြဲ႔ရဦးေရ ၆၉၀၀၀၀ ဦး ႏွစ္စဥ္ရွိသည္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ သင္ပုန္းျဖဴမွတဆင့္ စာသင္ၾကားမည္ျဖစ္ရာ ဆရာ၏ မ်က္ႏွာကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းေလ့လာမႈမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာပညာေရးသတင္း

Source: Indo-Asian News Service
London, September 10, 2010

Powered by Bullraider.com