အိုဒာီးစီဒီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ပညာေရး အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္ေန

အိုအီးစီဒီ ( Organization for Education Co-operation and Development) ႏွစ္စဥ္ စစ္တမ္းအရ ဖြံျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား လူငယ္မ်ား ပညာေရးမွာ လုပ္ငန္းခြင္ (workforce) ျပင္ဆင္မွႈ အတြက္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုကဲ႔သို႔ ေအာင္ျမင္မွႈမွာ အာရွ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အေနႏွင္႔ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ ပညာေရးတြင္ ပံုေအာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈေၾကာင္႔ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ အမ်ဳိးသားဓနမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင္႔ တန္းတူအဆင္႔သာ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း အိုအီးစီဒီက ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားရဲ႕ ပညာေရးအေပၚအေလးထားမွႈက ျဗိတိန္အပါအ၀င္ စက္မွႈဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ား အဆင္႔သို႔ ဖားခုန္ ခုန္တက္ ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္တန္း ပညာေရး ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခ်ဳိးအစားမွာ ၉၀ ရာခို္င္ႏွႈန္း ရွိေနျပီး၊ ေနာ္ေ၀ႏွင္႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ားအဆင္႔ ေရာက္လာခဲ႔သည္။ ကိန္းဂဏန္း စာရင္းမ်ားကို အသက္ ၂၅-၃၄ ရွိအုပ္စုႏွင္႔ အသက္ ၄၅-၅၄ ရွိအုပ္စု နွစ္စု ခြဲျပီး မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ဆက္ျဖင္႔  ႏွႈိင္းယွဥ္ျပသည္။  အသက္ ၄၅-၅၄ မ်ဳိးဆက္မွာ အေနာက္ဥေရာပ တိုင္းျပည္မ်ားေနာက္ အမ်ားၾကီး ျပတ္က်န္ခဲ႔ျပီး၊ အသက္ ၂၅-၃၄ မ်ဳိးဆက္သည္ ပညာေရးတြင္ ၉၇ ရာခိုင္ႏွႈန္း ျပီးေျမာက္ျပီး ကမၻာ႔အျမင္႔ဆံုးအဆင္႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

အိုအီးစီဒီ က ေဖာ္ျပသည္မွာ ေငြေၾကးကို မ်ားမ်ားသံုးေပမယ္႔ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ေငြေၾကးႏွင္႔ ပညာေရးစနစ္ကို ထိထိေရာက္ အသံုးခ်ခဲ႔၍သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ သခ်ၤာစြမ္းရည္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ သခ်ၤာညံ့ဖ်င္္းေသာ အီတလီထက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမွႈ ေလ်ာ႔နည္းေၾကာင္း ဥပမာ ေပးထားသည္။

သတင္း AP

Powered by Bullraider.com